Tekort begroting PgH kleiner maar nog steeds fors

Het begrote financiële tekort voor 2024 van de Protestantse gemeente Hilversum is beduidend lager dan dat van een jaar eerder. Het operationele tekort in 2023 is begroot op 570.000 euro, dat in 2024 op 370.000 euro. Het betreft nog een concept begroting. Op de agenda van de komende Algemene kerkenraad staat de vaststelling van de begroting op de agenda. Klik hier voor de begroting.

De begroting houdt enerzijds rekening met afnemende inkomsten uit Kerkbalans en collectes, anderzijds met lagere energielasten en lagere kosten voor pastoraat. Dit resulteert in een lager tekort.

Aannames uitwerking PgH2024

Het College van kerkrentmeesters heeft voor deze begroting een aantal aannames gemaakt wat betreft de uitwerking van PgH2024. In 2024 gaat de PgH van zes naar drie geloofsgemeenschappen. Dat heeft ook financiële gevolgen. Robert den Toom, penningmeester van het College van kerkrentmeesters, schrijft daarover in het voorwoord van de begroting onder meer het volgende.

‘2024 is een overgangsjaar. Voor het opstellen van de begroting 2024 is er voor gekozen om voor de periode tot 30 juni 2024 de kosten en lasten van gebouwen, personeel, exploitatie en wijkkassen op te voeren als per de huidige situatie. Vanaf 1 juli 2024 is vervolgens begroot met de volgende aannames:

  • Er komt één thuiskerk voor de geloofsgemeenschap gevormd uit de wijkgemeenten Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk.
  • Er komt één thuiskerk voor Vitamine G. Het college van kerkrentmeesters beheert dit gebouw en zal voor de exploitatie een beheerder aanstellen.
  • Het derde ‘overgebleven’ kerkgebouw zal worden herbestemd. Voor het tweede halfjaar 2024 is uitgegaan van een kostenneutrale verhuur van dit gebouw.
  • Naar verwachting moeten 1 of 2 arbeidscontracten worden beëindigd. Voor de daarmee samenhangende kosten is onder de incidentele lasten een post opgevoerd.’

In de begroting wordt geen rekening gehouden met het kerkgebouw van de Diependaalse wijkgemeente. Dit omdat het gebouw geen eigendom is van de PgH. Bovenstaande uitgangspunten zijn slechts aannames. Medio 2024 beslist de Algemene kerkenraad welke de thuiskerken worden van de drie geloofsgemeenschappen.

Vermogens

De kerkrentmeesters gaan in 2024 bekijken hoe de verhouding tussen de vermogens van wijkgemeenten en die van de PgH als geheel dient te zijn. Den Toom: ‘In de loop van 2024 zal verder beoordeeld worden of, en zo ja in hoeverre de wijkvermogens zwaarder belast kunnen worden – door kosten door te belasten – ten gunste van de algemene reserves van de PgH. In de begroting 2024 zijn op dit punt geen wijzigingen opgenomen.’

Tot 13 november kunnen opmerkingen over de begroting worden ingediend bij het kerkelijk bureau van de PgH, via bureau@pknhilversum.nl of Loosdrechtseweg 263/A 1215 JV Hilversum.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.