1

Diaconaat (CvD en ZWO)

Nieuws van het College van Diakenen

14 juni 2021: Jaarrekening
Het Breed Moderamen van de Algemene kerkenraad heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in zijn vergadering van 14 juni 2021. De jaarrekening is onderaan deze pagina te downloaden evenals de verklaring van de accountant en de lijst met doelen waaraan de diaconie in 2020 heeft bijgedragen.

4 mei 2021: Jaarrekening 2020
Het Breed Moderamen van de Algemene kerkenraad heeft de jaarrekening 2020 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 26 april 2021. Meningen over de jaarrekening 2020 dienen uiterlijk 26 mei 2021 te worden ingediend bij de Algemene kerkenraad, p/a kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

10 november 2020: start Najaarsactie voor de wederopbouw van de kerken Syrië
‘De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.’ Zo begint de oproep van diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum. Zij starten een indringende najaarsactie om gelden bijeen te brengen voor de kerken in Syrië. Klik voor de actie hier.

12 oktober 2020: Begroting 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2021 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 12 oktober 2020. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 30 november 2020 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

10 maart 2020
Het college van diakenen heeft het jaarverslag 2019 vastgesteld. Onderaan deze pagina is het verslag te downloaden.

27 juni 2019: beleidsplan 2020-2023
Het college van diakenen heeft het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan is onderaan deze pagina te downloaden.

Algemene informatie

De diaconie in Hilversum deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

> Download onderaan deze pagina het beleidsplan 2020-2023.
> Voor financiële informatie download onder aan deze pagina de jaarrekening en de begroting
.

Het College van Diakenen (CvD) telt tien leden: drie bovenwijkse leden en een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten, uit de commissie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en uit het ministerie van predikanten. Het CvD vergadert iedere eerste maandag van de maand.

  • Voorzitter: Arend Smits
  • Secretaris: Dik Verboom – klik hier voor mailadres
  • Penningmeester: Hans van Eijk

 
Giften aan de diaconie
IBAN rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Binnen de diaconie bestaat de Commissie ZWO die projecten initieert en het College van Diakenen hierover adviseert. De commissie ZWO vergadert 3 à 4 keer per jaar. Voorzitter van de commissie is Willemieke Versluis-Kroeze. Klik hier voor mailadres. De taken van de Commissie ZWO zijn:

  • Het adviseren over, dan wel met voorstellen komen, voor te steunen projecten in het buitenland. Dit kunnen zowel aanvragen van lokale groepen in Hilversum zijn, als aanvragen voor steun van projecten via landelijke organisaties die zich inzetten voor zendings- en werelddiaconale activiteiten
  • Het geven van voorlichting over werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Het plannen, initiëren en coördineren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Rapporteren over haar activiteiten in de centrale diaconie
  • Inspraak in het collecterooster

Bij de te ondersteunen projecten ligt het accent op kleinschalige investeringen en wordt het als pluspunt gezien wanneer PgH-gemeenteleden er actief bij betrokken zijn.