Vitamine G

Missionaire gemeente Vitamine G
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
www.vitamineG.net
vitamineG@protestantshilversum.nl

Vitamine G wil een gastvrije, missionaire geloofsgemeenschap zijn waar mensen de liefde van God de Vader ontdekken, waar zij groeien in toewijding aan Jezus Christus de Zoon. Een gemeenschap waar mensen in woorden en daden leren uitdelen van wat God de Heilige Geest geeft en doet. Een belangrijk en veelgebruikt beeld in Vitamine G is dat van een bron in een open veld, zonder hekwerk eromheen. Jezus Christus is die bron. Hij nodigt ons uit naar die bron te komen.

In het spoor van Jezus Christus
Wie bij Vitamine G betrokken raakt, wordt van harte uitgenodigd mee op te trekken als leerlingen in het spoor van Jezus Christus en zijn Koninkrijk. Elkaar hierin te helpen en bemoedigen. Niet alleen succesverhalen te delen, maar ook persoonlijke vragen, twijfels en onzekerheden. Om zo met elkaar verder te komen.

Vitamine G bestaat uit mensen met diverse achtergronden. Er kunnen verschillen zijn in levensstijlen, overtuigingen en ethische opvattingen. Dat kan verrijkend zijn, maar soms ook spanning geven. Met onze verschillen willen we samen ontdekken wat het volgen van Jezus Christus voor ons betekent. We hopen daarin een veilige plek te zijn voor iedereen.

Interactieve viering
Vitamine G ontstond in 2011 en was een van de eerste zogenoemde pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Vitamine G put volop uit de protestantse geloofstraditie alsook uit de charismatische vernieuwingsbeweging.

Elke tweede en vierde zondag komen we om 12.00 uur bij elkaar in de Diependaalse kerk voor een interactieve viering. Vooraf staat de koffie klaar. We sluiten de viering af met een gezamenlijke lunch. De kinderen tot 12 jaar hebben hun eigen programma in verschillende groepen. Tijdens de vieringen experimenteren we geregeld met nieuwe vormen.

Geloof verdiepen
Ook op andere (zon)dagen zijn er activiteiten. Neem deel aan een groeigroep (huiskring) of tienerclub. Zet je in voor de medemens bij ‘Vitamine G in actie’. Volg een cursus en/of verdiep je geloof tijdens bijeenkomsten waarin we ons gezamenlijk richten op muziek, de Bijbel en gebed.
De Morgenster

Protestantse wijkgemeente rond de Morgenster
Seinstraat 2
1223 DA Hilversum
www.morgensterhilversum.nl
morgenster@protestantshilversum.nl

De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en de wereld. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd.

We zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente waar de lofzang voor God elke zondag klinkt. We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en stellen ons zoekend open voor Gods Geest.

We vormen een open gemeenschap van mensen die voor elkaar instaat en voor de buurt van betekenis wil zijn.

Gebouw
Het bijzondere kerkgebouw werd door Jim Klinkhamer ontworpen en in 2000 in gebruik genomen. Naast de kerkzaal is er ook een meditatief stiltecentrum.

Zondag
We luisteren naar de Bijbelverhalen, voeding voor onze ziel. We gaan op zoek naar de betekenis ervan voor ons leven nu. We houden van muziek en zingen graag, soms samen met ons koor.

Kinderen en jongeren hebben een speciale plek in onze gemeenschap. Zij zijn bij de viering betrokken en hebben tijdens de viering hun eigen samenkomst. Voor de kleinsten is er oppas. Na de viering ontmoeten we elkaar bij koffie, thee of limonade.

Verbonden
Regelmatig zijn er bijzondere vieringen. Gemeenteleden verzorgen soms zelf de viering. Er is een oecumenische samenwerking met de rooms-katholieke Heilig Hart-Heilige Joseph parochie. Er zijn jaarlijks twee oecumenische (doop)vieringen. In de adventstijd voor Kerst en veertigdagentijd voor Pasen zijn er doordeweeks oecumenische vespers.

Er bestaat een warme band tussen onze wijkgemeente en Sherpa, de organisatie voor mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. Eens per jaar is er gezamenlijke viering.

Omzien naar elkaar en de buurt
We leven met elkaar mee en we zien naar elkaar om. In de kerk en daarbuiten. Zo organiseren wij maaltijden voor de buurt, rond de Kerst organiseren we een lichtjestocht in de wijk.

Activiteiten
Er zijn allerlei activiteiten waar mensen van verschillende leeftijden kunnen leren, dienen, vieren en delen. Kinderen en jongeren gaan jaarlijks op kamp samen met leeftijdsgenoten uit andere protestantse wijkgemeenten.
Bethlehemkerk

Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk
Loosdrechtseweg 263
1215 JV Hilversum
www.bethlehemkerk.nl
bethlehemkerk@protestantshilversum.nl

Gastvrij, betrokken en inspirerend
De Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. We vieren, leren en bidden samen om zo in Gods geest mens te zijn in verbinding met anderen dichtbij en verder weg. Jezus Christus is hierbij ons voorbeeld, in barmhartigheid en liefde. We geloven dat we hierdoor bijdragen aan een betere wereld in het hier en nu en voor de toekomst, het koninkrijk van God.

Zondag
Voor velen vormen de zondagse erediensten een vast moment in de week. Dit is de plaats waar bezinning en bemoediging centraal staan, waar we elkaar ontmoeten.

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en we zingen uit het Liedboek van 2013. We volgen het kerkelijk jaar met alle hoogtijdagen. Naast ‘gewone’ vieringen kennen we uitbundige vieringen, themavieringen en nieuwe-initiatievenvieringen. Ook oecumenische vieringen en vieringen met andere wijkgemeenten vinden regelmatig plaats. Gemeenteleden worden betrokken bij de voorbereiding van de dienst.

Door de week
We organiseren cursussen, lezingen, catechese, gesprekskringen, wandelingen en huisbezoeken. Via leerhuis en pastoraat zien we naar elkaar om en inspireren we elkaar in het geloof. Ons stiltecentrum is te bezoeken voor het aansteken van een kaars, met iemand te praten of om zomaar even te zijn.

Speerpunten
Graag willen we een gastvrije kerk zijn in en met de buurt. Door gezamenlijk met gemeentelijke en wijkorganisaties activiteiten te organiseren, hopen we op mooie ontmoetingen en daarmee ons kerk-zijn in de wijk zichtbaar te maken.

Voor de jongsten is er de Kliederkerk. Kinderen en volwassenen zijn op een laagdrempelige manier bezig met het geloof door samen te knutselen, te ontdekken, te vieren en te eten. Voor de jongeren zijn er tienerdiensten. Steeds vaker is er een uitwisseling met de jongeren uit andere wijkgemeenten. De ouderen komen bij elkaar voor ontspanning, gesprekskringen en speciale vieringen.

Groene kerk
De Bethlehemkerk een ‘groene kerk’. Er wordt geprobeerd zo groen mogelijk bezig te zijn en we attenderen elkaar op de mogelijkheden daartoe. Op het dak liggen zonnepanelen. Zij leveren energie aan de buurt.
Diependaalse kerk

Hervormde wijkgemeente Diependaal
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
www.diependaalsekerk.nl
diependaalsekerk@protestantshilversum.nl

De wijkgemeente Diependaal is een evangelisch-confessionele gemeente. Wij hechten aan het goede uit zowel de evangelische als de confessionele traditie en staan met beide benen op de grond als mensen die leven in de cultuur van de 21e eeuw, met alle vragen en uitdagingen die daarbij horen. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is, omdat God zelf ons daarin tegemoet komt.

Kerkdiensten
De kerkdienst heeft een centrale rol in de Diependaalse kerk. Naast de gewone zondagse diensten zijn er bijzondere diensten met Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Daarnaast zijn er gezamenlijke vieringen met Vitamine G en de Bethlehemkerk.

Door de week
Door de week zijn er diverse activiteiten in de Diependaalse kerk. Veel gemeenteleden nemen deel aan het kringwerk. Op de Bijbelkring bespreken we een schriftgedeelte of thema. Over (belijdenis-)catechese kan te allen tijde worden overlegd met de predikant.

De Diependaalse kerk en Vitamine G werken samen bij een aantal activiteiten. Er zijn gezamenlijke Gemeente Groei Groepen. Deze komen samen bij mensen thuis. Onder de naam ‘A Taste of Christmas’ organiseren we een kerstmarkt voor de buurt.

We leven met elkaar mee en bidden voor elkaar. Samen spreken we over geloofs- en levenszaken.

Het koor ‘Diependaal Vocaal’ werkt mee aan bijzondere kerkdiensten, zoals Kerst en Pasen. Plaatsen waar gezelligheid en saamhorigheid centraal staan zijn de Fancy Fair, de Boekenmarkt en de fietsclub. 

Open en gastvrij
De wijkgemeente Diependaal is een open gemeenschap. We heten gasten van harte welkom en staan open voor iedereen die mee wil doen. Voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof is er de mogelijk mee te doen met een Alpha-cursus.

Kerkgebouw
Een groot aantal vrijwilligers is sterk betrokken bij het onderhoud en de openstelling van het kerkgebouw. Het gebouw is eigendom van de Stichting Diependaal.
Regenboogkerk

De zondagochtenddienst begint om 10.00 uur

Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk
Nassaulaan 22
1213 BC Hilversum
www.regenboogkerkhilversum.nl
regenboogkerk@protestantshilversum.nl

De Regenboogkerk is een ‘open’ gebouw zoals de wijkgemeente een open geloofsgemeenschap is. Onze missie is om met elkaar en met de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter te gaan begrijpen en ervaren. Het mooie open kleurrijke gebouw ondersteunt het functioneren van onze geloofsgemeenschap.

Diensten
Wij komen iedere zondagmorgen bijeen voor de eredienst. Om in het hart geraakt te worden, aan het denken te worden gezet en geïnspireerd te worden om te handelen vanuit een overtuiging. We vieren ongeveer eens per maand de Maaltijd van de Heer. De kinderen nemen deel aan deze maaltijd. Naast een organist werken geregeld andere musici mee. De cantorij ondersteunt regelmatig de diensten. Beeldende kunst ondersteunt het meditatieve deel van de diensten.

Er is wekelijks kindernevendienst, voor kinderen tot 12 jaar. Tieners hebben om de veertien dagen hun eigen diensten. Na de dienst drinken we samen koffie, thee en limonade.

Leren
Er is een basiscursus Bijbellezen, om Bijbelteksten beter te begrijpen. Jaarlijks zijn er twee verdiepende leerhuizen. In Bijbelkringen, gebedskringen, gesprekskringen en groothuisbezoeken staan Bijbel, eigentijds geloven, gebed en de kunst van het geloven centraal.

Jong
Voor kinderen van 12 tot 14 jaar en voor de jongeren van 15 tot 18 jaar zijn er catechesebijeenkomsten. Bijbelverhalen, actualiteiten, gebeurtenissen thuis en op school zijn onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. Er is jaarlijks een kinderkamp en voor de jongeren een vastenweekend.

In de wereld
Samen met de openbare bibliotheek organiseren wij het Bijbelcafé, een trefpunt voor gesprek over religieuze thema’s. Met het Filmtheater Hilversum en de Oudkatholieke parochie St. Vitus presenteren we in de Paastijd de filmcyclus ‘Momenten van passie’.

De diaconie staat voor het zorgen voor elkaar; dichtbij en veraf. De diakenen luisteren naar verhalen van mensen en reiken een helpende hand waar mogelijk.

De commissie pastoraat inspireert tot het omzien naar elkaar, zoals onze Bijbelse opdracht tot naastenliefde ons leert.

De Regenboogkerk heeft een oecumenische samenwerking met de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe / Verrijzenis en de Oudkatholieke parochie St. Vitus.
Grote Kerk

Hervormde wijkgemeente Grote Kerk Hilversum
Kerkbrink 4,
Postbus 2191
1200 CD Hilversum
www.grotekerkhilversum.nl
grotekerk@protestantshilversum.nl

In de Grote Kerk, een eeuwenoud monument aan de Hilversumse Kerkbrink, wordt sinds meer dan 600 jaar het Evangelie verkondigd. De hervormde wijkgemeente Grote Kerk Hilversum wil als een levende gemeente in het centrum van Hilversum getuige zijn van Jezus Christus, de enige Redder en Zaligmaker. Zijn liefde voor mensen is het meer dan waard om te delen.

Kerkdiensten en activiteiten
Elke zondag zijn er kerkdiensten. Het Woord van God, de Bijbel, wordt uitgelegd. Daarbij wordt de Herziene Statenvertaling gelezen. De samenzang van Psalmen en andere christelijke liederen wordt begeleid op het orgel of de vleugel. Voor de kleinste kinderen is er oppasdienst en kinderen tot 12 jaar gaan tijdens de dienst naar de zondagsschool.

Doordeweeks zijn er diverse Bijbelkringen en -cursussen, clubs, verenigingen en activiteiten. Tijdens de ontmoetingen met elkaar wordt het geloof opgebouwd en verdiept.

Persoonlijke ontmoetingen
De liefde en bewogenheid van God zelf vormen de bron van inspiratie om met herderlijke zorg naar de ander om te zien. Gemeenteleden leven met elkaar mee bij zorgen, blijdschap en op kruispunten van het leven. Ambtsdragers en pastorale medewerkers komen bij de leden op bezoek.   

Omzien naar elkaar
Het is een Bijbelse opdracht om aandacht, praktische hulp en ondersteuning te verlenen waar dat nodig is. Dit krijgt zowel gestalte binnen de grenzen van de wijkgemeente alsook breder in de samenleving. Zo bestaat er een nauwe verbondenheid met het werk van ds. Aleksandar Subotin in Servië.

Kinderen en jongeren
In de wintermaanden is er een knutselclub in de kerk voor kinderen vanaf groep 4. De tieners ontmoeten elkaar bij tienerclub Between en voor 16+ is er jeugdvereniging Chriwoda. Er is catechisatie voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er in de zomervakantie de Kinderbijbelkeet. Een omgebouwde keetwagen doet verschillende wijken aan. De kinderen horen er Bijbelverhalen, zingen liederen, doen creatieve dingen en spannende spellen.

Kennismaken
Wie van zingen houdt, kan vrijblijvend eens meedoen met Gospelkoor Edoza. Ter kennismaking met het geloof is er jaarlijks Alpha: tien bijeenkomsten over de basis van het christelijk geloof. Of spreek gewoon iemand aan in de kerk.