Bestuur (AK en BM)

Algemene Kerkenraad (AK)

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de AK. 

>>> Volg het nieuws uit de AK op nieuws-uit-de-ak

De AK vergadert minimaal vijf keer per jaar, in de regel op de vierde maandag van de maanden februari, april, juni, september en november. De AK bestaat uit de volgende afgevaardigden:

Breed Moderamen (BM)

De AK heeft aan het BM met name een aantal taken van organisatorische en financiële aard overgedragen. De preses en de scriba bereiden de vergaderingen van het BM en de AK voor, roepen deze samen en geven uitvoering aan de genomen besluiten. Het BM vergadert ten minste zesmaal per jaar en in de regel op iedere tweede maandag van de maand. Het BM bestaat uit de volgende leden:

  • Ds. Erik van Halsema, waarnemend preses, tevens afgevaardigde van het Ministerie van Predikanten
  • vacature scriba – scriba@protestantshilversum.nl
  • vacature, afgevaardigde van het College van Diakenen, plaatsvervanger Arend Smits
  • Hans Zwagemaker, afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters, plaatsvervanger Robert den Toom