Besluiten kerkenraad

Besluiten algemene kerkenraad 22 april 2024

 • De algemene kerkenraad benoemt de heer M. van der Lee tot secretaris van het college van kerkrentmeesters.
 • De algemene kerkenraad stemt in met de herbenoeming van mevrouw D. Zantingh als diaconaal werker voor een periode van 2 jaar per 1 september 2024.

Besluit Moderamen algemene kerkenraad 6 mei 2024

 • De jaarrekening 2023 van de Protestantse gemeente te Hilversum en van het college van diakenen zijn door het Moderamen vastgesteld.

Besluit Breed Moderamen 12 februari 2024

 • Het Breed Moderamen besluit positief op een verzoek van de Muziekcommissie van de wijkgemeente Regenboogkerk om subsidie te verlenen (uit de middelen voor nieuwe initiatieven) voor een uitvoering door LEKS compagnie van een hedendaags Mysteriespel Het Orakel. Er wordt maximaal € 1500 beschikbaar gesteld.

Besluiten algemene kerkenraad 26 februari 2024

 • De algemene kerkenraad bekrachtigt de door het Breed Moderamen voorgestelde wijzigingen in de Plaatselijke Regeling, de wijzigingen zijn van kracht nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Download de nieuwe regeling.
 • De algemene kerkenraad stelt de planning vast voor de samenvoeging van De Graankorrel met de PgH

Besluiten algemene kerkenraad (AK) 27 november 2023

 • De AK benoemt de heer Dik Verboom tot voorzitter van de Centrale Diaconie.
 • De AK gaat akkoord met het voorstel van Diependaalsekerk om tot september 2024 tweewekelijks een viering te houden.
 • De AK stemt in met het beleidsplan diaconie 2024-2027: ‘Breder Verbonden en betrokken – diaconaat over kerkgrenzen heen
 • De AK besluit dat de PgH formeel blijft bestaan uit zes wijken, een besluit over een andere bestuursvorm kan op dit moment niet worden genomen.
 • De AK verzoekt de Werkgroep Gebouwen om te onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan de Grote Kerk als Dorpskerk.

Besluiten Breed Moderamen (BM) 13 november 2023

 • Het BM stelt het collecterooster voor 2024 vast.
 • Het BM stelt de begroting 2024 voor de PgH vast.
 • Het BM stelt de begroting 2024 voor de Diaconie vast.
 • Het BM gaat akkoord met het betalen van een vergoeding aan Diependaal voor gebruik door Vitamine G voor de maand december 2023.
 • Het BM gaat akkoord met een bijdrage van € 3.000 voor de door Vitamine G te organiseren ‘A Taste of Christmas 2023’

Besluit algemene kerkenraad (AK) 25 september 2023

 • De AK stemt in het met de voorstellen van het Communicatieplatform, waaronder het stoppen van het maandblad Kerkbrink.

Besluit Breed Moderamen (BM) 11 september 2023

 • Het BM honoreert een verzoek tot sponsoring van het Zincafé (voorheen Bijbelcafé) voor het seizoen 2023-24 ten bedrage van € 3.500.

Besluiten algemene kerkenraad (AK) 26 juni 2023

 • De AK heeft de opdrachten voor de Werkgroep Bestuur en de Werkgroep Gebouwen vastgesteld en de leden van deze werkgroepen benoemd.
 • De AK heeft met betrekking tot PgH2024 unaniem ingestemd met een Preambule bij de besluitvorming.
  Vervolgens werd unaniem ingestemd met de deelbesluiten 1 tot en met 4 zoals eerder besproken en voorlopig goedgekeurd op 24 april 2023. De tekst van de Preambule en de deelbesluiten staan hier.

Besluit Breed Moderamen 12 juni 2023

 • De Jaarrekeningen van de PgH en van de Diaconie worden door het BM vastgesteld.

Besluit Breed Moderamen 18 april 2023

 • Het BM besluit € 5.000 te reserveren voor een project van het Christelijk Spiritueel Centrum, het voorschot wordt met de Diaconie verrekend zodra er van de diensten gebruik is gemaakt.

Besluiten Algemene Kerkenraad 27 februari 2023

 • De AK besluit een werkgroep in te stellen die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het beleggen in duurzame fondsen.
 • De AK bekrachtigt de door het Breed Moderamen voorgestelde wijzigingen in de Plaatselijke Regeling.

Besluit Breed Moderamen 22 december 2022

 • De plaatselijke regeling gaat aangepast worden inzake het stemrecht vanuit Vitamine G.

Besluiten Algemene Kerkenraad 28 november 2022

 • Per 1 januari 2023 treedt mevr. Ina Buist aan als scriba van de A.K.. Hiermee zal ds. Van Halsema terugtreden als scriba en zijn plek als vertegenwoordiger van het MvP in het BM en de A.K. weer op zich nemen.
 • De begroting 2023 wordt vastgesteld en naar het CCBB gestuurd, waarbij wordt vermeld dat in de loop van 2023 een versneld MeerderJarenPlan volgt met concrete bezuinigingen, inclusief data van besluitvorming.
 • De naamgeving proces PgH2025 wordt gewijzigd in PgH2024
 • De scenario’s van PgH2024 gaan begin 2023 de wijken in, met een handreiking over de wijze waarop het gesprek gevoerd kan worden.
 • Ten aanzien van de status van Kerkbrink wordt gesloten te wachten tot juni 2023 wat betreft definitieve besluitvorming

Besluiten Breed Moderamen 14 november 2022

 • Aan het communicatieplatform wordt gevraagd om een appendix te schrijven waarin de plek van Kerkbrink in verschillende scenario’s geschetst wordt.
 • Gezien het grote verwachte tekort op de begroting 2023 wil het BM deze begroting niet vaststellen zonder eerst de A.K. geraadpleegd te hebben.
 • De begroting CvD 2023 wordt voorlopig vastgesteld.
 • Collecterooster 2023 wordt vastgesteld

Besluiten Algemene Kerkenraad 26 september 2022

 • de Algemene Kerkenraad stemt in met het uitbrengen van het beroep op ds. Oane Reitsma in de vacature bij de Regenboogkerk
 • Een publieksversie van de scenario’s PgH2025 gaat de wijken in en dient als basis voor verdere communicatie

Besluit Breed Moderamen 12 september 2022

 • Voorstellen plus bijbehorend tijdpad van de Beleidsgroep PgH2025 worden verder uitgewerkt; voor visuele presentatie van e.e.a. wordt budget vrijgemaakt

Besluiten Algemene Kerkenraad 27 juni 2022

 • Besloten wordt tot het toekennen van een ouderschapsverlof inzake de jeugdwerker.
 • In september dit jaar wordt de lijst bovenwijkse taken en projecten nauwkeurig beoordeeld op inhoud en menskracht en worden de bevindingen gedeeld met de AK. In februari wordt alles verder uitgewerkt; een commissie Bovenwijkse Taken wordt gevormd.
 • Jaarthema PgH 2022-2023 wordt ‘Verbonden’
 • Het BM wordt gemandateerd om zo nodig te handelen inzake de afwikkeling van het invoegen van de Geref. kerk Loosdrecht in de Bethlehemkerk/PgH.

Besluiten Breed Moderamen 13 juni 2022

 • De jaarrekeningen 2021 van de PgH en de Diaconie worden door het BM vastgesteld.
 • Ds. Hanneke Keur uit te nodigen voor BM van september.

Besluit Algemene Kerkenraad 25 april 2022

 • De Algemene Kerkenraad stemt met algemene stemmen in met het invoegen van de GKL in de wijkgemeente Bethlehemkerk en daarmee in de PgH.

Besluit Breed Moderamen 4 april 2022

 • Een verzoek van Lighten the Night voor subsidie vanuit het potje ‘Nieuwe initiatieven’ wordt gehonoreerd.

Besluit Algemene Kerkenraad 28 februari 2022

 • Beleidsgroep PgH2025 krijgt opdracht om een nieuwe structuur met drie ‘kernen’ uit te werken.
 • De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het voorgenomen besluit over de invoeging van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht met de Bethlehemkerk.
 • De Algemene kerkenraad besluit tot de aanstelling van een diaconaal werker voor twee dagen per week, voorlopig voor een periode van twee jaar.

Besluiten Breed Moderamen 14 februari 2022

 • Instellingspastores uit te nodigen voor gesprek met de A.K.
 • Toekenning van drie subsidie-aanvragen aan VitG.

Besluiten Breed Moderamen 13 december 2021

 • Definitieve vaststelling begrotingen CvD en PgH 2022.

Besluiten Algemene Kerkenraad 22 november 2021

 • Kerkbrink wordt – vooralsnog voor een jaar – gedrukt bij drukkerij Ten Herkel. Overstap vindt plaats per 1 april 2022
 • Begroting College van Diakenen 2022 wordt vastgesteld.
 • Begroting PgH 2022 wordt vastgesteld.

Besluiten Breed Moderamen 8 november 2021

 • Voor de website van de PgH zullen foto’s van alle leden van de A.K. gemaakt worden.
 • Voorlopige vaststelling begroting College van Diakenen 2022.
 • Vaststellen collecterooster 2022.
 • Voorlopige vaststelling begroting PgH 2022.

Besluiten Algemene Kerkenraad 27 september 2021

 • Vacature Regenboogkerk: de A.K. gaat akkoord met vraag 1, akkoord met vraag 2 en vraag 3 is akkoord voor opstarten beroepingsprocedure.
 • Voorbereiding bovenwijkse taken door Gea Roozenberg, Marya de Haas, Jan de Leede en Rianne ten Voorde.
 • Akkoord vervanging ds. Aster Abrahamsen door tijdelijke uitbreiding uren ds. Jetty Scheurwater naar 0,75 fte.
 • Communicatie A.K.: De 3 voorstellen van het communicatieplatform worden overgenomen.
 • Over het Proces PgH 2025 komt meer info in Kerkbrink.
 • Proces PgH 2025: De spreadsheet kan gedeeld worden en de formats van de verschillende kerken worden herzien en komen in november beschikbaar.
 • Afschaffen van het vaste agendapunt ‘Uit de wijkgemeenten’ omdat er al veel informatie beschikbaar is.

Besluiten Algemene Kerkenraad 28 juni 2021

 • Regeling dat hr. en mevr. Ten Voorde jaarlijks 1500,- kunnen declareren aan Permanente Educatie wordt gecontinueerd
 • Het dienstverband hr. Mourits wordt gecontinueerd voor 1 jaar voor 12 uur per week.
 • Advertentiebeleid wordt verlengd met één jaar, inclusief het zoeken naar professionele hulp voor de vormgeving.
 • Nieuw-ingekomenen worden de eerste vier maanden niet benaderd voor financiële acties.
 • Het communicatieplatform gaat aan de slag met het invoeren van een activiteitenkalender.
 • J. de Leede wordt verkozen tot voorzitter PgH en J.D.F. van Halsema tot scriba PgH; beiden in principe voor één termijn van vier jaar, per 1 sept. 2021. Mocht tussentijds een andere scriba gevonden worden dan zal ds. Van Halsema terugtreden.

Besluiten Breed Moderamen 14 juni 2021

 • Hr Jan de Leede zal aan de A.K. voorgedragen worden als voorzitter [voor één termijn] en ds. JDF van Halsema als scriba.
 • De jaarrekeningen 2020 van PgH en van de Diaconie zijn definitief vastgesteld.

Besluiten Algemene Kerkenraad 26 april 2021

 • Besloten wordt om hr. en mevr. Ten Voorde een contract aan te bieden via detachering bij de IZB
 • De vergadering stemt in met de beschikbaarheid van ds. Van Halsema als scriba van de PgH – uitgaande van het vinden van een nieuwe voorzitter.
 • Gemeenschappelijk jaarthema ‘Vruchten van de Geest’ wordt aangenomen voor seizoen 2021-2022
 • Werkgroep PgH2025 gaat aan de slag binnen door de A.K. geformuleerde kaders.

Besluiten Breed Moderamen 12 april 2021

 • Aangezien de ZZP-constructie als besproken op de A.K. van 1 maart niet mogelijk blijkt wordt een onderzoek gestart naar detachering via de IZB van hr. en mevr. Ten Voorde
 • Jaarrekening PgH 2020 wordt voorlopig vastgesteld

Besluiten Algemene Kerkenraad 1 maart 2021

 • Ten aanzien van het contract van hr. en mevr. Ten Voorde wordt besloten dat het CvK een concept-contract voor 0,5 fte opstelt op zzp/freelance-basis voor bepaalde tijd. Er wordt ook besloten dat er geen uitbreiding van 0,3 fte wordt gegeven.
 • Met de mogelijkheid dat de AK projecten in het kader van Nieuwe Initiatieven, voorzien van een urenplanning, kan honoreren, wordt ingestemd. Deze mogelijkheid is niet beperkt tot Vitamine G.
 • De AK besluit om het onderzoek naar het opnemen van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht binnen de wijkgemeente Bethlehemkerk te willen starten.

Besluiten Breed Moderamen 8 feb. 2021

 • Wijziging aanstelling hr. en mevr. Ten Voorde worden doorgeschoven naar volgende A.K.; hetzelfde geldt t.a.v. een bijzondere situatie in de Bethlehemkerk

Besluiten Breed Moderamen 14 dec. 2020

 • Ivm strenge coronamaatregelen wordt besloten de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan

Besluiten Breed Moderamen 12 okt. 2020

 • De begrotingen CvK en CvD 2021 worden voorlopig vastgesteld

Besluiten Algemene Kerkenraad 21 sept. 2020

 • De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het voorstel van het Communicatieplatform voor de communicatie met nieuw inkomende gemeenteleden.

Besluiten Breed Moderamen 3 augustus 2020

 • Het BM stemt in met de door het Communicatieplatform voorgesteld procedure wat betreft de communicatie met nieuw inkomende gemeenteleden.
 • Het BM stemt in met het voorstel van het Communicatieplatform om het adverteren in de Gooi en Eembode te verlengen tot eind 2020.             
 • Het BM stemt in met het voorstel van Joep Mourits om als freelancer op projectbasis voor de duur van een jaar op te treden als coördinator communicatie van de PgH, en beslist dat hij per september met zijn werkzaamheden kan starten.

Besluiten Algemene Kerkenraad 22 juni 2020

 • De AK benoemt bij acclamatie Hans Zwagemaker tot voorzitter van het College van Kerkrentmeesters met ingang van september 2020.

Besluiten Breed Moderamen 8 juni 2020

 • Het BM stemt in met het verzoek vanuit de BK om financiële ondersteuning voor het organiseren van een avond over Dietrich Bonhoeffer op woensdag 28 oktober, in de vorm van een garantiestelling van € 1.200 voor de totale kosten van het programma. Een deel van die kosten zal overigens worden gedekt middels de bijdragen van de bezoekers.
 • Het BM stelt de jaarrekening 2019 van de Diaconie PgH definitief vast.
 • Het BM stelt de jaarrekening 2019 van de PgH definitief vast.

Besluiten Algemene Kerkenraad 11 mei 2020

 • De AK adviseert de wijkgemeenten een gezamenlijke aanpak voor de eredienstenen te hanteren in de zomerperiode.
 • De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met de Notitie eigenaarschap projecten.
 • De Algemene Kerkenraad stemt – met enkele aanpassingen – in met de meerjarenplanning van beleidsvoornemens zoals verwoord in de notitie PgH Beleidsplan 2020 e.v.

Besluiten Breed Moderamen 20 april 2020

 • Het BM besluit een notulist te zoeken voor de vergaderingen van BM en AK.
 • Het BM stelt de jaarrekening 2019 van de Diaconie PgH voorlopig vast. Zij is integraal te vinden op www.protestantshilversum.nl. Meningen over de rekening dienen binnen tien dagen na het verschijnen van het mei-nummer van Kerkbrink te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1215 JV HILVERSUM. (of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl)
 • Het BM stelt de jaarrekening 2019 van de PgH voorlopig vast. Zij is integraal te vinden op www.protestantshilversum.nl. Meningen over de rekening dienen binnen tien dagen na het verschijnen van het mei-nummer van Kerkbrink te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1215 JV HILVERSUM. (of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl)

Besluiten Algemene Kerkenraad 24 februari 2020

 • De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om Robert de Toom te herbenoemen als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PgH.
 • De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het voorstel van het Communicatieplatform om gemeenteleden die worden uitgeschreven een afscheidsbrief te sturen, in de geest van het in het voorstel aangereikte format.
 • De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om Freek Bakhuis en Jan-Reindert Voogdt te bedanken voor hun inzet en in hun plaats Inge van Strien en Helene Voogdt te benoemen tot lid van de commissie die verantwoordelijk is voor Vitamine G.
 • De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het eerste vervolgplan als pioniersplek van het Christelijk Spiritueel Centrum, en met de daarin opgenomen financiële ondersteuning door de PgH van € 4.175 per jaar.

Besluiten Breed Moderamen 10 februari 2020

 • Het Breed Moderamen stemt in met het voorstel van het CvK om het aantal centrale financiële acties te herzien en terug te brengen tot een drietal: de actie Kerkbalans, de collecte voor de Kerkbrink en een najaarsactie voor een concreet omschreven doel.
 • Daarnaast zullen eenmaal per jaar de passieve leden worden benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren, aangezien het lidmaatschap van een kerk nu eenmaal geld kost.

 • Besluiten Breed Moderamen 6 januari 2020
 • Het Breed Moderamen stelt het vergaderrooster van AK en BM voor de 2e helft van 2020 vast.

Besluiten Breed Moderamen 9 december 2019
Het Breed Moderamen stelt de begroting 2020 van de Diaconie PgH definitief vast. 

Het Breed Moderamen stelt de begroting 2020 van de PgH definitief vast. .


Besluiten Algemene Kerkenraad 25 november 2019
De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om mevrouw Ina Buist per 1 maart 2020 te benoemen tot secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PgH.

De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel tot herbenoeming van Arend Smits als voorzitter van het College van Diakenen van de PgH.

De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om:

 • het besluit van de wkr BK om ds. Scheurwater tot 31 december 2019 voor 0,75 fte in te zetten te fiatteren
 1. met dien verstande dat de kosten van de extra pastorale inzet tot 31 oktober voor rekening van de PgH centraal zijn
 2. en vanaf 1 november tot eind 2019 voor rekening van de wijkgemeente.

Besluiten Breed Moderamen 11 november 2019
Het Breed Moderamen stelt de begroting 2020 van de Diaconie PgH voorlopig vast. Zij wordt nu voor alle leden van de gemeente gedurende zeven dagen na het verschijnen van het novembernummer van Kerkbrink ter inzage gelegd op het kerkelijk bureau en gepubliceerd op www.protestantshilversum.nl

Het Breed Moderamen stelt de begroting 2020 van de PgH voorlopig vast. Zij wordt nu voor alle leden van de gemeente gedurende zeven dagen na het verschijnen van het novembernummer van Kerkbrink ter inzage gelegd op het kerkelijk bureau en gepubliceerd op www.protestantshilversum.nl

Het Breed Moderamen stelt het collecterooster 2020 vast.

Het Breed Moderamen stelt vanuit de centrale middelen van de PgH in het kader van “In beweging” een bedrag van € 1.600 beschikbaar zijnde de kosten voor de inzet van een externe begeleider ter voorbereiding op de TOP 2000 dienst in december 2019.

Het Breed Moderamen stelt op verzoek van de missionaire commissie van de wijkgemeente GK vanuit de centrale middelen van de PgH in het kader van “In beweging” een bedrag van € 600 beschikbaar ter ondersteuning van het project “Kerst in Hilversum”e Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om Dik Verboom te benoemen tot secretaris van het College van Diakenen van de PgH.


Besluiten Algemene Kerkenraad 23 september 2019
De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om Dik Verboom te benoemen tot secretaris van het College van Diakenen van de PgH. 


Besluiten Breed Moderamen 17 juni 2019
Het Breed Moderamen neemt met waardering kennis van de evaluatie van “Groene kerken gaan voor duurzaam”. Het Breed Moderamen besluit de aanvraag van het COP te honoreren om een budget van € 900 uit het budget ‘In beweging’ ter beschikking te stellen voor een voorstelling van Theater aan de Lijn op 17 oktober 2019. Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2018 van de PgH definitief vast.

Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2018 van de Diaconie PgH definitief vast.


Besluiten Breed Moderamen 13 mei 2019
Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2018 van de PgH voorlopig vast. Zij wordt nu gepubliceerd in Kerkbrink en via de PgH-website, en ter inzage gelegd op het kerkelijk bureau.


Besluiten Algemene Kerkenraad 6 mei 2019
De Algemene Kerkenraad stemt bij acclamatie in met het voorstel om mevrouw ds. H.A. Abrahamsen – den Bok kandidaat te stellen voor het beroepen in de 0,5 fte vacature van predikant in de Bethlehemkerk. De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het verzoek van de wijkgemeente Centrum te wijzigen in ‘Hervormde wijkgemeente Grote Kerk Hilversum’ met de aanspreeknaam ‘(Hervormde) wijkgemeente Grote Kerk’.


Besluiten Algemene Kerkenraad 25 februari 2019
De Algemene Kerkenraad besluit unaniem dat de BK een beroep voor onbepaalde tijd mag uitbrengen op de specifieke kandidaat met wie zij nu in gesprek is, met de voorwaarden dat in een side-letter wordt vastgelegd dat sprake is van een periode van vijf jaar en dat mocht de PgH wegens veranderde omstandigheden na die vijf jaar de predikant in kwestie alsnog vragen aan de PgH verbonden te blijven hij of zij mogelijk deels ook voor andere wijkgemeente inzetbaar zal moeten zijn.

De Algemene Kerkenraad beveelt de wijkgemeenten warm aan om het idee van een gemeenschappelijk jaarthema, getiteld ‘Rondom Jezus’, zoals voorgesteld door het MvP, in hun programma voor het komend kerkelijk jaar te verwerken.

De Algemene Kerkenraad stelt met algemene stemmen de nota “In Beweging” vast onder gelijktijdige intrekking van de nota “Criteria Nieuwe Initiatieven” die immers door deze nieuwe nota wordt vervangen.


Besluiten Breed Moderamen 07 januari 2019
Het BM besluit de heer Wilfred Scholten in te schakelen voor het evalueren van de communicatie van de PgH overeenkomstig de opdracht zoals vastgesteld door de AK eind november 2018.


Besluiten Breed Moderamen 10 december 2018
Het BM besluit – mee omdat het grootste deel van de kosten wordt gedragen door gemeenteleden, de wijkgemeente DI en Vitamine G – de aanvraag voor een bijdrage van € 880,00 voor “A Taste of Christmas” vanuit het budget voor Nieuwe Initiatieven te honoreren.

Het BM stelt de begroting 2019 van de Diaconie van de PgH definitief vast.

Het BM stelt de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters van de PgH definitief vast.


Besluiten Algemene Kerkenraad 26 november 2018
De Algemene Kerkenraad besluit unaniem de nota “Vitaal en Solidair” in te trekken en vanaf heden de systematiek toe te passen zoals die door het College van Kerkrentmeesters is voorgesteld in de notitie “Gezamenlijk PgH, gedeelde verantwoordelijkheid”.

De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in met het voorstel om in het voorjaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren met de taakgroep om tot een nieuw beleidsplan te komen.

De Algemene Kerkenraad stemt unaniem in de voorgestelde opdracht aan een externe deskundige voor de evaluatie van de PgH communicatie.


Besluiten Breed Moderamen 13 november 2018
Het BM besluit de subsidieaanvraag ‘Groene Kerk’ die door de BK en de Vrijzinnige Geloofsgemeente is ingediend in het kader van nieuwe initiatieven te honoreren; hiermee is – afhankelijk van de bijdragen van de bezoekers – maximaal € 1.300 gemoeid. Het BM stelt de begroting 2019 van de Diaconie van de PgH voorlopig vast.
Het BM stelt de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters van de PgH voorlopig vast.


Besluiten Algemene Kerkenraad 24 september 2018
De Algemene Kerkenraad besluit dat een predikant-adviseur op afroep het College van Diakenen terrzijde zal staan met advies

De AK besluit de leden van het kernteam van Vitamine G te benoemen tot de leden van de commissie die de leiding heeft van de missionaire gemeente Vitamine G. Het betreft:

 1. Jan-Reindert Voogdt
 2. Herman Verra
 3. Rianne ten Voorde
 4. Margriet Verra
 5. Geert Jurrie Schutte
 6. Kaj ten Voorde
 7. Freek Bakhuis

De Algemene Kerkenraad besluit Rianne en Kaj ten Voorde te benoemen tot ouderling met bijzondere opdracht: : “het uitbouwen van de missionaire gemeente Vitamine G tot een levensvatbare kern van de Protestantse gemeente te Hilversum”

De Algemene Kerkenraad besluit bij de classis Noord-Holland een verzoek in te dienen om predikants­bevoegdheden toe te kennen aan de pioniers Vitamine G; Rianne en Kaj ten Voorde

De Algemene Kerkenraad besluit een extern adviseur te zoeken voor een evaluatie van het totaal van de communicatie van de PgH, wat de bedoeling was en hoe nu de stand van zaken is, een plan te maken voor de naaste toekomst en vast te stellen wat daarvoor nodig is aan budget en aan personeel.

De Algemene Kerkenraad neemt het voorstel van Han Monsees over om een (derde) collecte te bestemmen voor steun aan de Urbanuskerk in Amstelveen


Besluiten Breed Moderamen 16 juli 2018
Het Breed Moderamen start eind augustus een brede wervingsactie voor aanvulling van de taakgroep PgH 2025

Het Breed Moderamen zal zo snel mogelijk met de predikanten van de Regenboogwijk overleggen om tot een voorstel te komen voor wat betreft bovenwijkse taken.

Het Breed Moderamen zal de ontwikkeling van Kerkbrink en de positie van de eindredacteur agenderen voor de AK-vergadering van 24 september, met o.m. als input de opvattingen van CvK en communicatieplatform, en zorgen dat voordien geen beslissingen worden genomen.


Besluiten Algemene Kerkenraad 25 juni 2018
De Algemene Kerkenraad besluit unaniem tot de vorming van een missionaire (wijk)gemeente Vitamine G, zoals omschreven in Ordinantie II artikel 5 van de Kerkorde.

De Algemene Kerkenraad besluit unaniem tot aanpassing van de artikelen 28 en 29 van de Plaatselijke Regeling, zodanig dat ook Vitamine G daarin wordt vermeld.

De Algemene Kerkenraad besluit bij acclamatie Peter den Uil te benoemen tot voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

De Algemene Kerkenraad besluit bij acclamatie Hans van Eijk te herbenoemen als penningmeester van het College van Diakenen.

De Algemene Kerkenraad besluit unaniem aan de wijkgemeenten en het MvP voor te stellen ten minste eenmaal per jaar een PgH-dienst te houden, onder verantwoordelijkheid van de AK.

De Algemene Kerkenraad stelt bij acclamatie de privacyverklaring vast overeenkomstig het voorstel.

De Algemene Kerkenraad besluit dat de wijkgemeente Bethlehemkerk en de wijkgemeente Diependaal ter vervulling van de bestaande predikantsvacatures van 0,5 fte extern mogen beroepen, onder voorwaarde dat er sprake is van een aanstelling van beperkte tijd. Daarnaast vraagt de AK aan de Regenboogwijk met een voorstel te komen hoe hun predikanten extra kunnen worden ingezet voor bovenwijkse taken.


Besluiten Breed Moderamen d.d. 11 juni 2018
Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2017 van de Diaconie PgH definitief vast.

Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2017 van de PgH definitief vast.

Het Breed Moderamen stelt het vergaderrooster 2018-2019 vast.


Besluiten Breed Moderamen 14 mei 2018 Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2017 van de Diaconie van de PgH voorlopig vast. Deze wordt nu gepubliceerd in Kerkbrink en via de website van de PgH. Zij ligt voor alle leden van de gemeente gedurende zeven dagen na het verschijnen van Kerkbrink ter inzage op het kerkelijk bureau en is ook te vinden op www.protestantshilversum.nl. Het Breed Moderamen stelt de jaarrekening 2017 van de PgH voorlopig vast. Deze wordt nu gepubliceerd in Kerkbrink en via de website van de PgH. Zij ligt voor alle leden van de gemeente gedurende zeven dagen na het verschijnen van Kerkbrink ter inzage op het kerkelijk bureau en is ook te vinden op www.protestantshilversum.nl.


Besluiten Algemene Kerkenraad 7 mei 2018

De Algemene Kerkenraad stemt in met het voorstel van de pionierscommissie van Vitamine G en besluit unaniem om Rianne ten Voorde – van Brenk en Kaj ten Voorde tot nieuwe pioniers voor Vitamine G te benoemen.

De Algemene Kerkenraad omarmt het plan van de Morgenster om ter gelegenheid van de aanstelling van Renate Japenga als jongerenwerker voor de PgH een gemeenschappelijke dienst te organiseren op zondag 30 september.


Besluiten Breed Moderamen 12 maart 2018 Het Breed Moderamen honoreert de aanvraag van het COP voor € 600 ten behoeve van de toerustingsmiddag in het najaar van 2018.


Besluiten Algemene Kerkenraad 5 maaart 2018

De AK besluit tot instelling van de klankbordgroep Jongerenwerk


Besluiten Breed Moderamen 11 december 2017
 Het BM stelt de begroting voor 2018 van de Diaconie PgH definitief vast.

Het BM stelt de begroting voor 2018 van het College van Kerkrentmeesters PgH definitief vast.Het BM stelt het Collecterooster 2018 vast.


Besluiten Algemene Kerkenraad 27 november 2017

De AK stelt unaniem de aangepaste Plaatselijke Regeling vast.

De AK bevestigt dat het wat betreft de predikantsvacature in de Bethlehemkerk gaat om 0,5 fte. Verder bevestigt de AK dat het met betrekking tot de predikantsvacature voor Vitamine G eveneens gaat om 0,5 fte (op tijdelijke basis). En ten slotte stelt de AK vast dat de wijkgemeente Diependaal eveneens 0,5 fte predikantsvacature mag vervullen.


Besluiten Breed Moderamen 13 november

Het BM stelt de begroting voor 2018 van de Diaconie PgH voorlopig vast

Het BM stelt de begroting voor 2018 van het College van kerkrentmeesters PgH voorlopig vast


Besluiten Algemene Kerkenraad 25 september 2017

De AK besluit unaniem om aan artikel 4 van de Plaatselijke Regeling toe te voegen dat een afgevaardigde van Vitamine G deelneemt aan de AK-vergaderingen met adviserende stem.

De zittingstermijn van de preses eindigt per 1 januari 2018. De AK besluit bij acclamatie om Richard Hoff voor een tweede termijn te benoemen als preses van de AK.


Besluiten Breed Moderamen 11 september 2017

Het BM besluit het Kerstnummer van Kerkbrink vergezeld door een toelichtende brief eenmalig ook toe te zenden aan passieve gemeenteleden.


Besluiten Breed Moderamen 14 augustus 2017

Het BM besluit dat de wijkgemeente Diependaal bij het vervullen van de predikantsvacature een beroep kan doen op de ondersteuning door ds. Wüllschleger, op dezelfde manier als eerder gold voor de wijkgemeente Morgenster en op dit moment geldt voor de wijkgemeente Bethlehemkerk.

Het Breed Moderamen besluit dat  vanuit de PgH aan de wijkgemeente Diependaal financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld voor pastorale ondersteuning met ingang van 1 oktober 2017 voor maximaal 0,5 fte totdat in de predikantsvacature is voorzien.


Besluiten Algemene Kerkenraad 26 juni 2017

De wijkkerkenraad van De Morgenster heeft de AK voorgesteld om na de zomer samen met de andere wijkgemeenten op zoek te gaan naar een jongerenwerker voor de Protestantse gemeente Hilversum als geheel. Het gaat om een aanstelling van 24 uur, bekostigd uit de legaten van De Morgenster. De AK heeft na een korte discussie van harte met dat voorstel ingestemd.

De Contactgroep Ouderenpastoraat (COP) is bezig met de voorbereidingen van de toerustingsbijeenkomst op 28 september. Die zal gaan over de ziekte van Alzheimer aan de hand van de speciale toneelvoorstelling daarover van Kees van der Zwaard: ‘Alz….enzo….’. De COP heeft aan de AK gevraagd om in het kader van de Nieuwe Initiatieven daarvoor een extra budget van € 500 ter beschikking te stellen. De AK heeft dat verzoek bij acclamatie gehonoreerd.


Besluiten Breed Moderamen (BM) 12 juni 2017

Het BM had in mei de jaarrekeningen 2016 van de Protestantse gemeente Hilversum en van de Diaconie PgH al voorlopig vastgesteld. Daarna zijn ze gepubliceerd in Kerkbrink en op deze website. Er zijn naar aanleiding van die publicaties geen reacties binnengekomen en het BM heeft op 12 juni de beide jaarrekeningen definitief vastgesteld.


Algemene Kerkenraad 27 februari 2017

Het eerste gedeelte van de vergadering was gewijd aan de vervulling van de predikantsvacature in de Morgenster;  een gemeenschappelijke vergadering met de wijkkerkenraad Morgenster. De beroepingscommissie heeft uiteengezet hoe men tot het advies is gekomen om ds. Erik van Halsema te beroepen als predikant van de Morgenster.Vanuit de Bethlehemkerk wordt het vertrek van ds. Van Halsema als een ernstig verlies voor de eigen wijkgemeente gezien, maar men heeft er ook begrip voor.Na enige discussie zijn zowel de Algemene Kerkenraad als de wijkkerkenraad bij acclamatie akkoord gegaan met het voorstel. Het gaat om een fulltime aanstelling. De ingangsdatum is onderwerp van nader overleg, maar is in elk geval in de komende zomer. De eerstvolgende stap in het beroepingsproces is een gemeenteberaad in de Morgenster op zondag 5 maart. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en ook de gemeenteleden hebben ingestemd met het voorstel. Tot en met 10 maart kan er nog bezwaar worden gemaakt tegen de gevolgde procedure. Daarna zal de wijkkerkenraad het beroep op ds. Van Halsema gaan uitbrengen. Daarna kwam in die AK-vergadering op 27 februari de evaluatie van drie jaar pioniersplek Vitamine G aan de orde. Dat gesprek krijgt in april een vervolg als gesproken wordt over de plannen van Vitamine G voor de komende jaren. Verder heeft de AK de reacties van de wijkkerkenraden op de beleidskaders en de taakomschrijving voor de taakgrope herijking besproken. Ten slotte heeft de AK de heer Bram Schriever benoemd tot extern begeleider van de taakgroep. 


Breed Moderamen 12 december 2016

De begroting 2017 voor de PgH werd definitief vastgesteld, evenals de begroting 2017 voor de Diaconie PgH. Beide begrotingen waren ter inzage gelegd en daarop waren geen reacties binnengekomen.

De wijkgemeente Morgenster had een verzoek ingediend om de algehele vernieuwing van de installatie voor beeld en geluid voor een flink deel uit het legaat te mogen financieren. Na een positief advies van het College van Kerkrentmeesters stemde het BM daarmee in.


Algemene Kerkenraad 28 november 2016

Het was op 28 november een drukke vergadering voor de AK, met veel bezoekers. Allereerst kwam de Contactgroep Ouderenpastoraat op bezoek. Onder aanvoering van ds. Jetty Scheurwater en geestelijk verzorger Christiaan Boers schetste de contactgroep haar werkzaamheden. Dit jaar werd een themadag georganiseerd over lichaamstaal onder leiding van ds. Stella Muns. Er waren ruim 50 bezoekers uit allerlei kerkgenootschappen en denominaties in Hilversum. De contactgroep signaleert dat bij mensen die tegenwoordig in een zorgcentrum of verpleeghuis opgenomen zijn altijd sprake is van een complexe problematiek. Dementie en psychiatrie komen vaak voor. Na deze gedachtewisseling stelde de AK de vernieuwde taakomschrijving van de Contactgroep Ouderenpastoraat vast.

Vervolgens vond een gesprek plaats met Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum, Jos de Heer (Vacare, platform voor meditatief leven) en Erik Verwoerd (PKN, Missionair werk & kerkgroei). Dit in verband met de voorgestelde samenwerkingsovereen­komst met onze PgH. Erik Verwoerd en Tjitske Volkerink legden uit dat de kerk nu eenmaal een hoge drempel heeft. Er zijn echter veel mensen die zoeken. Een pioniersplek als het CSC is gericht is op wie niet in de kerk komt. Jos de Heer onderstreepte dat er behoefte is aan spiritualiteit en dat het goed is als de kerk daar een antwoord op heeft, bijvoorbeeld met christelijke meditatie. Uit de verdere discussie bleek dat voor het CSC het christen-zijn heel duidelijk de bron is van waaruit wordt gewerkt. Na deze toelichting stemde de AK in met de samenwerkingsovereenkomst.

Ten slotte kwam de werkgroep die de vormgeving van “Kerkbrink” heeft uitgewerkt laten zien hoe ons nieuwe kerkblad zou gaan worden. U hebt dat inmiddels allemaal kunnen bewonderen.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.