Beleidsplan

ga naar tekst beleidsplan

Beleidsplan 2020 en verder
Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen

‘De Protestantse gemeente Hilversum maakt een uitdagende periode door.’

Met deze waarneming start het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).
Het beleidsplan stelt: ‘We hebben te maken met een voortgaande krimp en met vergrijzing. Dit maakt dat de onderwerpen in dit beleidsplan urgentie hebben, en dat er bereidheid is om te investeren in duurzame initiatieven. Aan de andere kant weten we dat God er is. We ervaren dat de PgH-gemeenten vitale gemeenschappen zijn met een levend geloof, waarbinnen we omzien naar elkaar en verbonden zijn.’

Centrale vraag van het beleidsplan: Hoe kan de Protestantse gemeente Hilversum in de nabije toekomst een vitale gemeente van Jezus Christus zijn met de middelen die we hebben? 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de voortgang in de uitwerking van het beleidsplan. Bijbehorende documenten zijn hieronder te downloaden.


Tijdslijn

Op 27 september 2021 stelde de Algemene kerkenraad de route vast naar PgH2025. De komende anderhalf jaar worden alle thema’s uit het Beleidsplan uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zes PgH-gemeenten en de gemeenteleden. Begin 2023 is duidelijk hoe de Protestantse gemeente vervolgens in 2025 samen kerk in Hilversum wil en kan zijn. Klik hier voor de route PgH2025

In de vergadering van de Algemene kerkenraad op 28 juni 2021 spraken alle PgH-gemeenten hun commitment uit aan het proces PgH 2025. Het Breed moderamen had de zes geloofsgemeenschappen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de Protestantse gemeente Hilversum. 

Ondanks toezeggingen in de vorige vergadering van de Algemene kerkenraad, is het het Breed moderamen nog niet gelukt de volgende stap in de route naar PgH 2025 te schetsen. Pas in mei waren alle antwoorden binnen en daarnaast is er nog geen voorzitter voor de beleidsgroep PgH2021-2025.

Waarnemend voorzitter Erik van Halsema hoopt dat de beleidsgroep direct na de zomer wel aan de slag kan. Inmiddels is een aantal leden van de Algemene kerkenraad gestart met het verwerken van alle antwoorden op de vragen bij het beleidsplan. Verder zal een van de leden van de groep Vèr-denkers PgH2030 deelnemen aan de beraadslagingen van de beleidsgroep. Van Halsema: ‘Alle creativiteit van onderop is voor onze gemeente meer dan welkom!’.

Op 26 april 2021 gaat de Algemene kerkenraad akkoord met de verdere uitwerking van de route naar PgH2025. De route wordt momenteel opgesteld door het dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad in samenspraak met de Werkgroep PgH2025. Bespreking van het concept dat op 26 april voorlag, leverde onder meer de volgende gezichtspunten op.

 • Het is nodig dat van te voren alle wijkkerken commitment uitspreken aan dit proces. In de volgende vergadering van de Algemene kerkenraad doen betreffende leden verslag van het commitment van hun wijkkerkenraad.
 • Duidelijk moet zijn wie de regie voert in de uitwerking van de route naar PgH2025. Ook is een transitieagenda nodig.
 • De zes prioriteiten van het beleidsplan dienen zo veel mogelijk in samenhang te worden bekeken; mede gevoed door de antwoorden die de wijkgemeenten onlangs op de vragen over het beleidsplan hebben gegeven. Op de Grote Kerk na hebben alle wijkgemeenten inmiddels de vragen beantwoord.
 • Nadere invulling van de zes prioriteiten vraagt allereerst om een heldere visie op waar de PgH de komende jaren voor wenst te staan.
 • Enerzijds wordt er gewerkt vanuit de huidige PgH-structuur, anderzijds moet er ruimte zijn voor scenario’s die de huidige structuur overstijgen.
 • Het is zeer wenselijk dat leden van de PgH en de wijkgemeenten volop bij de verschillende stappen op de route worden betrokken. Inzet van communicatie is daarbij onontbeerlijk.

In maart 2021 hebben vijf van de zes PgH-gemeenten hun antwoorden op de vragen van het Beleidsplan ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De Grote Kerk voorziet te antwoorden komende maand mei.

Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de antwoorden neergelegd  bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep.

Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen. De groep wordt gevormd door Meindert Commelin, Jessica Rebel, Peter den Uil, Anke Liefbroer, Marijke van Grafhorst en Jan Willem Meinsma. Het zevende lid van deze groep zal een gemeentelid zijn die zich thuis voelt in de evangelische stroming.

In december worden leden van de Protestantse gemeente uitgenodigd deel te nemen aan informatiesessies over het beleidsplan. De sessies, zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies, vinden plaats tussen 14 december en 1 februari.

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.

In november starten gesprekken in diverse wijkgemeenten over de vragenlijst en worden plannen opgesteld om antwoorden uiterlijk 1 maart gereed te hebben.

In oktober 2020 legt de Algemene Kerkenraad een vragenlijst voor aan de wijkkerkenraden en het kernteam van Vitamine G. De vragen zijn gericht op het maken van keuzes binnen de prioriteiten van het beleidsplan. De Algemene Kerkenraad verwacht dat uiterlijk 1 maart aanstaande de vragen in de zes geloofsgemeenschappen van de PgH zijn besproken en beantwoord. 

Op 17 september 2020 nemen 70 mensen deel aan een eerste discussie over de invulling van het beleidsplan. Het gemeenteberaad vindt plaats in de Bethlehemkerk.

Op 24 februari 2020 stelt de Algemene Kerkenraad het Beleidsplan PgH 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen vast. Het beleidsplan ziet voor de komende jaren zes prioriteiten:

 1. Verbinding binnen de PgH en autonomie van de wijkgemeenten
 2. Missionaire gemeente
 3. Kinderen en jongeren
 4. PgH-brede communicatie
 5. Financiën en gebouwen
 6. Diaconaat.

Documenten

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.