PgH2024

PgH2024 staat voor het proces en het geheel van maatregelen waarmee de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) vitaler en toekomstgerichter wil worden.
Inmiddels heeft de algemene kerkenraad besloten om de huidige zes geloofsgemeenschappen van de PgH per 1 januari 2024 op te laten gaan in drie nieuwe geloofsgemeenschappen, te weten:

 • reformatorisch-confessionele gemeenschap
 • breed protestantse gemeenschap
 • eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap

Het proces is ingezet met het beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’ dat de algemene kerkenraad in 2020 vaststelde. Vervolgens zijn nadere stappen gezet voor de uitwerking ervan mede op basis van het advies ‘Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2024 en verder’.

Hieronder staan in chronologische volgorde de stappen die inmiddels zijn gezet.

Chronologische voortgang proces PgH2024

Maandag 24 juni 2024 neemt de algemene kerkenraad een definitief besluit. In aanloop naar deze vergadering hebben de wijkkerkenraad van Bemore+ en de Grote Kerk en het kernteam van Vitamine G hun reactie op het voorlopig besluit gestuurd naar de algemene kerkenraad. Klik op de naam van de kerk om de reacties te downloaden.

De algemene kerkenraad heeft maandag 27 mei 2024 het advies van de PgH-gebouwencommissie overgenomen in een voorlopig besluit. Een definitief besluit neemt de algemene kerkenraad op maandag 24 juni 2024.
Voor de korte termijn, vanaf september 2024, betekent dit dat Vitamine G haar thuiskerk in De Morgenster heeft. Bemore+ gaat naar de Bethlehemkerk. De Regenboogkerk wordt verhuurd of verkocht. De Grote Kerk-gemeente zal voor de duur van de verbouwing van de Dorpskerk een andere thuiskerk krijgen. Hiermee volgt de algemene kerkenraad deels de eerste variant uit het adviesrapport. Download het voorlopig besluit van de algemene kerkenraad.

Eind mei 2024 heeft de PgH-gebouwencommissie het adviesrapport over de gebouwen aangeboden aan de algemene kerkenraad. In het rapport presenteert de commissie drie varianten. Deze varianten leiden allemaal tot dezelfde stip op de horizon in 2028. Bemore+ en de Grote Kerk gaan naar de Dorpskerk aan de Kerkbrink. De beide geloofsgemeenschappen behouden hun eigen vieringen. Vitamine G gaat naar de Morgenster.

Op 8 april is de nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld door de algemene kerkenraad. Belangrijke aanpassingen zijn de vorming van twee wijkgemeenten (Grote Kerk en Bemore+) en een missionaire gemeente (Vitamine G).
De wijkkerkenraden van de Bethlehemkerk, De Morgenster en de Regenboogkerk zijn samengegaan in Bemore+. De + staat voor De Graankorrel uit ’s-Graveland. Zij sluiten in juli aan bij onze Protestantse gemeente.

Op 30 november 2023 schreven Jan de Leede en Ina Buist een brief aan leden van de PgH. De brief gaat over de toekomstige geloofsgemeenschappen van de Protestantse gemeente Hilversum. Via deze brief willen de preses en scriba van de Algemene kerkenraad de leden ‘bijpraten over de invoering van de plannen van PgH2024’. Klik hier voor de brief.

Op maandag 27 november kwam de Algemene kerkenraad bijeen. In deze vergadering werd duidelijk dat de Kerkenraad nog niet klaar is voor een besluit over de bestuursvorm. Het besluit is uitgesteld tot de aanstaande februarivergadering. Het uitstel komt voort uit de wens om meer tijd te nemen voor het doordenken van de consequenties die voortvloeien uit de rapportage van de Werkgroep bestuur. Het blijkt namelijk dat de door de Algemene kerkenraad ingestelde werkgroep niet tot een eenduidig advies kon komen. Klik hier voor meer informatie.

De wijkgemeenten Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk hielden in oktober en november 2023 gezamenlijke zondagse diensten. Telkens in volle kerken. De drie wijkgemeenten gaan per 1 januari één geloofsgemeenschap vormen. Klik hier voor de dienst in de Bethlehemkerk, hier voor in De Morgenster en hier voor in de Regenboogkerk.

De wijkkerkenraad van de Diependaalse kerk maakte op 29 oktober 2023 bekend de Algemene kerkenraad te verzoeken de wijkgemeente Diependaal op te heffen. Klik hier voor meer informatie.

Op 18 juni 2023 maakte het Breed moderamen de opdracht en samenstelling van de werkgroepen PgH2024 bekend voor het vervolg van PgH2024. Eén werkgroep adviseert de kerkenraad over de bestuursvorm van de nieuwe PgH en de tweede adviseert de kerkenraad met welke gebouwen de PgH straks verder gaat. PgH2024 staat voor het geheel van maatregelen waarmee de Protestantse gemeente Hilversum vitaler en toekomstgerichter wil worden.
Klik hier voor meer informatie.

De Algemene kerkenraad was 26 juni 2023 eensgezind. Alle voorgenomen besluiten over PgH2024 zijn definitief geworden. Ieder kerkenraadslid stemde daarmee in. 

Klik hier voor meer informatie.

De gemeenteavond over PgH2024 was met een tachtigtal deelnemers op 8 juni 2023 in de Regenboogkerk goed bezocht. De Algemene kerkenraad nodigde leden van de PgH uit om in gesprek te gaan over vragen en opmerkingen die bij leden leven over besluiten die de kerkenraad onlangs nam over PgH2024. Voorzitter Jan de Leede zei bij de opening van de avond dat ‘de vragen en opmerkingen de besluiten verder kunnen verrijken.’

Uitkomsten van het gemeentebrede gesprek komen terug in de vergadering van de Algemene kerkenraad op 26 juni. In die vergadering neemt de kerkenraad definitieve besluiten over PgH2024.

Klik hier voor meer informatie.

De Algemene kerkenraad nam maandag 24 april 2023 unaniem een aantal besluiten inzake PgH2024. De besluiten betroffen vier voorstellen van het Breed moderamen (dagelijks bestuur) over de:

 • Keuze uit de drie voorstellen van toekomstvisie ‘Perspectief voor de toekomst‘.
  De leden van de Algemene kerkenraad kozen unaniem voor voorstel 2.
 • Financiële en administratieve uitwerking.
  De Algemene kerkenraad vraagt het College van kerkrentmeesters dit voorstel administratief en financieel uit te werken. 
 • Bestuursvorm.
  De Algemene kerkenraad nam hierover twee besluiten. 1. Er komt een onderzoek naar alternatieven voor de huidige Algemene kerkenraad met wijkkerkenraden. 2. In de novembervergadering neemt de Algemene kerkenraad een besluit over de toekomstige bestuursvorm. Deze gaat per 1 januari 2024 in.
 • Gebouwen van de PgH.
  De Algemene kerkenraad neemt uiterlijk juni 2024 een besluit over de gebouwen. De Grote Kerk wordt de thuiskerk voor de reformatorisch-confessionele gemeenschap. Er zullen een of twee gebouwen voor de breed protestantse gemeenschap blijven. Er komt een thuiskerk voor Vitamine G. Op een later moment besluit de algemene kerkenraad over de (her)bestemming van gebouwen.

klik hier voor meer informatie.

Alle PgH-gemeenten adviseren de Algemene kerkenraad voorstel 2 te volgen van ‘Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2024 en verder’. Dit bleek tijdens een drukbezochte gemeenteavond op 28 maart in de Bethlehemkerk. Wel zijn er verschillen in het gewenste tempo van de vorming van de drie geloofsgemeenschappen, in het moment van de gebouwenkeuze en in de mandaten van de raden.

De Algemene kerkenraad stelde op 27 februari 2023 de tijdplanning en besluitvorming vast voor de voorstellen van PgH2024.

Op 27 februari 2023 keurde de Algemene kerkenraad de aangepaste Plaatselijke regeling goed. Dit betekende tevens een aanpassing in de samenstelling van de Algemene kerkenraad.

De Beleidsgroep PgH2024 publiceerde op 20 januari 2023 de tweede versie van het advies ‘Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2024 en verder’.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Algemene kerkenraad op 9 januari 2023 gaf voorzitter Jan de Leede zijn visie op het proces van PgH2024. Klik hier voor zijn toespraak.

Op 28 november 2022 stelde de Algemene kerkenraad een overzicht samen van de reacties van de wijkkerkenraden op de voorstellen van het advies Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2025 en verder. Klik hier voor het overzicht. Naar verwachting verschijnt een bijgewerkt advies begin januari. Het bijgewerkte advies wordt komende maanden met de leden van de PgH besproken, zowel in de eigen wijkgemeenten als met elkaar in PgH-verband. In april neemt de Algemene kerkenraad een voorgenomen besluit. Vervolgens zijn er gesprekken met leden die kritisch staan tegenover het besluit. Eind juni neemt de Algemene kerkenraad een definitief besluit over de toekomstige inrichting van de Protestantse gemeente.

Eveneens in zijn vergadering van 28 november 2022 besloot de Algemene kerkenraad niet langer te spreken over ‘PgH2025’ maar van ‘PgH2024’. De plannen om te komen tot een vernieuwde structuur van de Protestantse gemeente Hilversum gaan niet in 2025 in werking maar al een jaar eerder. Reden van de versnelling is in belangrijke mate het tekort dat de begroting 2023 van de PgH laat zien. De kerkrentmeesters voorzien een tekort van 570.000 euro. Dit kan door het vermogen worden opgevangen. Echter, het tekort is dermate structureel dat het financieel onverantwoord is herstructurering langer uit te stellen.

Op 19 oktober 2022 publiceerde de beleidsgroep PgH2025 het advies Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2025 en verder. In drie verschillende voorstellen beschrijft de beleidsgroep hoe de huidige zes geloofsgemeenschappen al dan niet gefuseerd samenkomen vanaf 2025 in een gelijk of kleiner aantal gebouwen met minder predikanten. Klik voor het advies hier.

Tot half november 2022 wordt het advies van de beleidsgroep in iedere wijkkerkenraad wordt besproken met begeleiding van een lid van de beleidsgroep.
Op basis van de gesprekken past de Algemene kerkenraad de voorstellen aan waar nodig. Tot en met maart 2023 organiseren de wijkkerkenraden gesprekken in hun geloofsgemeenschappen over de voorstellen. Daarnaast komt er een gesprek waar alle leden van de PgH voor worden uitgenodigd.
In april bepaalt de Algemene kerkenraad zijn voorkeur voor een van de voorstellen. Dan breekt een periode aan waarin het gesprek mogelijk is met PgH-leden die nog wijzigingen willen zien in de voorkeur van de Algemene kerkenraad. Uiteindelijk beslist de Algemene kerkenraad in juni 2023 definitief over de toekomstige inrichting van de PgH. In 2025 wordt het besluit ingevoerd.

In de vergadering van maandag 28 februari 2022 besprak de kerkenraad een zogenoemde ‘denkrichting’ van de Beleidsgroep PgH2025. Gedacht wordt aan een Protestantse gemeente Hilversum die bestaat uit een aantal kernen die worden gefaciliteerd door de Algemene kerkenraad. De kernen maken gebruik van de door de kerkenraad ter beschikking gestelde kerkgebouwen, personeel en budgetten.
Kernen kunnen gecentreerd zijn rond een visie op en beleving van vieren, dienen, leren en pastoraat. Zij representeren samen de veelkleurigheid van de protestantse kerk in Hilversum. Leden van de PgH kunnen uitdrukkelijk betrokken zijn bij meerdere kernen. Binnen deze structuur ontstaat ruimte voor initiatieven die passen bij nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en in het geloofsleven.

De Beleidsgroep werkt aan een nadere beschrijving van de kernen. Zowel wat betreft het samenbindende element van de verschillende kernen als in de praktische uitwerking ervan. Waar precies ligt het mandaat van een kern en waar begint het mandaat van de Algemene kerkenraad? Klik voor meer informatie hier.

De Algemene kerkenraad concludeerde in zijn vergadering van 22 november 2021 dat besluiten over PgH2025 een overall visie vereisen op waar de Protestantse kerk in Hilversum naar toe gaat. De brainstorm is inmiddels gestart. Samenvattingen van de antwoorden van de PgH-gemeenten op de vragen over het Beleidsplan zijn gepubliceerd.

Op tafel lag eveneens een tussenrapportage van de Ver-denkers. Zij hebben op basis van cijfers een analyse opgesteld met het oog op 2030. Zij zoeken naar mogelijkheden voor een groeiende en levende gemeenschap. Voorstellen daartoe doen zij in een later stadium. Klik hier voor de analyse van de groep Ver-denkers. De tussenrapportage is daarmee onderdeel van de brainstorm over de overall visie geworden.

De kerkenraad laat zich bijstaan door de Beleidsgroep 2025. De groep adviseert de kerkenraad door met voorstellen te komen over hoofdlijnen en onderdelen van PgH2025. Klik voor de samenstelling van de Beleidsgroep hier.

Op 27 september 2021 stelde de Algemene kerkenraad de route vast naar PgH2025. De komende anderhalf jaar worden alle thema’s uit het Beleidsplan uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zes PgH-gemeenten en de gemeenteleden. Begin 2023 is duidelijk hoe de Protestantse gemeente vervolgens in 2025 samen kerk in Hilversum wil en kan zijn. Klik hier voor de route PgH2025

In de vergadering van de Algemene kerkenraad op 28 juni 2021 spraken alle PgH-gemeenten hun commitment uit aan het proces PgH 2025. Het Breed moderamen had de zes geloofsgemeenschappen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de Protestantse gemeente Hilversum. 

Ondanks toezeggingen in de vorige vergadering van de Algemene kerkenraad, is het het Breed moderamen nog niet gelukt de volgende stap in de route naar PgH 2025 te schetsen. Pas in mei waren alle antwoorden binnen en daarnaast is er nog geen voorzitter voor de beleidsgroep PgH2021-2025.

Waarnemend voorzitter Erik van Halsema hoopt dat de beleidsgroep direct na de zomer wel aan de slag kan. Inmiddels is een aantal leden van de Algemene kerkenraad gestart met het verwerken van alle antwoorden op de vragen bij het beleidsplan. Verder zal een van de leden van de groep Vèr-denkers PgH2030 deelnemen aan de beraadslagingen van de beleidsgroep. Van Halsema: ‘Alle creativiteit van onderop is voor onze gemeente meer dan welkom!’.

Op 26 april 2021 gaat de Algemene kerkenraad akkoord met de verdere uitwerking van de route naar PgH2025. De route wordt momenteel opgesteld door het dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad in samenspraak met de Werkgroep PgH2025. Bespreking van het concept dat op 26 april voorlag, leverde onder meer de volgende gezichtspunten op.

 • Het is nodig dat van te voren alle wijkkerken commitment uitspreken aan dit proces. In de volgende vergadering van de Algemene kerkenraad doen betreffende leden verslag van het commitment van hun wijkkerkenraad.
 • Duidelijk moet zijn wie de regie voert in de uitwerking van de route naar PgH2025. Ook is een transitieagenda nodig.
 • De zes prioriteiten van het beleidsplan dienen zo veel mogelijk in samenhang te worden bekeken; mede gevoed door de antwoorden die de wijkgemeenten onlangs op de vragen over het beleidsplan hebben gegeven. Op de Grote Kerk na hebben alle wijkgemeenten inmiddels de vragen beantwoord.
 • Nadere invulling van de zes prioriteiten vraagt allereerst om een heldere visie op waar de PgH de komende jaren voor wenst te staan.
 • Enerzijds wordt er gewerkt vanuit de huidige PgH-structuur, anderzijds moet er ruimte zijn voor scenario’s die de huidige structuur overstijgen.
 • Het is zeer wenselijk dat leden van de PgH en de wijkgemeenten volop bij de verschillende stappen op de route worden betrokken. Inzet van communicatie is daarbij onontbeerlijk.

In maart 2021 hebben vijf van de zes PgH-gemeenten hun antwoorden op de vragen van het Beleidsplan ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De Grote Kerk voorziet te antwoorden komende maand mei.

Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de antwoorden neergelegd  bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep.

Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen. De groep wordt gevormd door Meindert Commelin, Jessica Rebel, Peter den Uil, Anke Liefbroer, Marijke van Grafhorst en Jan Willem Meinsma. Het zevende lid van deze groep zal een gemeentelid zijn die zich thuis voelt in de evangelische stroming.

In december worden leden van de Protestantse gemeente uitgenodigd deel te nemen aan informatiesessies over het beleidsplan. De sessies, zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies, vinden plaats tussen 14 december en 1 februari.

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.

In november starten gesprekken in diverse wijkgemeenten over de vragenlijst en worden plannen opgesteld om antwoorden uiterlijk 1 maart gereed te hebben.

In oktober 2020 legt de Algemene Kerkenraad een vragenlijst voor aan de wijkkerkenraden en het kernteam van Vitamine G. De vragen zijn gericht op het maken van keuzes binnen de prioriteiten van het beleidsplan. De Algemene Kerkenraad verwacht dat uiterlijk 1 maart aanstaande de vragen in de zes geloofsgemeenschappen van de PgH zijn besproken en beantwoord. 

Op 17 september 2020 nemen 70 mensen deel aan een eerste discussie over de invulling van het beleidsplan. Het gemeenteberaad vindt plaats in de Bethlehemkerk.

Op 24 februari 2020 stelt de Algemene Kerkenraad het Beleidsplan PgH 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen vast. Het beleidsplan ziet voor de komende jaren zes prioriteiten:

 1. Verbinding binnen de PgH en autonomie van de wijkgemeenten
 2. Missionaire gemeente
 3. Kinderen en jongeren
 4. PgH-brede communicatie
 5. Financiën en gebouwen
 6. Diaconaat.

Documenten

 

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.