Leden algemene kerkenraad

De leden van de algemene kerkenraad stellen zich voor. Zij vormen met elkaar het bestuur van de Protestantse gemeente te Hilversum. Bereikbaar onder meer via dit e-mailadres. Leden van de algemene kerkenraad besturen vanuit en niet namens hun geledingen.

Jan de Leede – voorzitter en lid van De Morgenster

Mijn motivatie Ik hoop met mijn deelname aan de algemene kerkenraad een bijdrage te kunnen leveren aan de groei in kwaliteit van de Protestantse gemeente Hilversum. Groeien in kwantiteit is misschien niet zo realistisch, maar groeien in kwaliteit wel. Het mooie van de algemene kerkenraad is dat je de betrokkenheid en verscheidenheid ziet en ervaart van verschillende gelovige gemeenschappen in Hilversum. Maar ook het commitment dat we samen de PgH vormen. En dat we samen het protestantse verhaal mogen bewaren, uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie. Waar loop ik warm voor als gelovige? De verhalen uit de Bijbel zijn onuitputtelijk qua bron. Het verhaal van vergeving, gezien worden, elke dag opnieuw mogen beginnen. Dat is zo mooi om als persoon van te leven. Maar het gaat net zo goed om de verhalen over gerechtigheid. Recht doen, eerlijkheid, iedereen een kans. En over de verhalen over schepping, mens en dier. Dat vraagt om acties voor een beter klimaat, in je persoonlijke huishouden, je wijk, stad en land.

 

Ina Buist – scriba en lid van de Regenboogkerk

 

Oane Reitsma – afgevaardigde namens het Ministerie van Predikanten, voorganger in de Regenboogkerk

Mijn motivatie In de kerk spreken we niet over ‘bestuur’, maar over ‘ambtelijke vergaderingen’ – dat is bewust, omdat daar iets van roeping in doorklinkt. Niet een bestuur bepaalt de richting, maar een steeds wisselende groep mensen die tijdelijk geroepen zijn uit de gemeente om haar leiding te geven, geestelijk, beheersmatig en diaconaal (anders gezegd: gericht op boven, binnen en buiten). Veel mensen denken dat kerkenraadswerk min of meer een noodzakelijk kwaad is, omdat de organisatorische kant ‘er nu eenmaal bij hoort’, ook in de kerk. Zelf denk ik dat ‘beheer en beleid’ – om het zo maar te noemen – door de juiste kaders en voorwaarden te scheppen, ruimte kan creëren om de geloofsgemeenschap op koers te houden en onbekommerd kerk te laten zijn. Anders gezegd: de Geest volop te laten waaien. Daarom is het zo belangrijk dat de drie ambten die onze kerk vanouds kent elkaar blijven ontmoeten en inspireren en in gezamenlijkheid en dienstbaarheid aan God en zijn wereld keuzes maken. Ik zoek daarin steeds de verbinding. Waar loop ik warm voor als gelovige? Voor mij is de kern van het christelijke geloof dat God mens werd. En ons daarmee ook oproept om meer mens te worden – meer eigenlijk tot onze bestemming te komen, zoals God de mens schiep als mooi wezen om voluit tot bloei te komen en in gezamenlijkheid te leven. Alle plekken waar mensen aan elkaar in hun menszijn kunnen groeien, inspireren mij. De kerk is daar een oefenplaats voor: dat kan zijn in een pastoraal gesprek, in samen actief zijn, praten, vieren of koffiedrinken. Op iedere plek probeer ik te zoeken waar een kans ligt om te groeien in plaats van aan elkaar te slijten. Wat geeft energie? – en daarop voortbouwen. Geloof heeft een sociale kant, een ethisch-morele kant, een praktische kant, enzovoorts. Zelf zoek ik altijd naar het spirituele aspect in het geloof, door te concentreren op de vraag waar dat wat wij ‘God’ noemen zich verbindt met ons leven en deze wereld.

 

Herman van der Klok – lid en afgevaardigde namens de Grote Kerk

Mijn motivatie Ik ben lid van de algemene kerkenraad vanwege de passie om samen met de leden/ ambtsdragers en vrijwilligers van de andere wijken binnen de PgH iets te laten zien van de liefde en ontferming van God. De bewogenheid van Jezus met ons moet ons aansporen bewogen te zijn met de inwoners van ons prachtige dorp. Deze samenwerking binnen de PgH maakt ons dorp nog mooier en aantrekkelijker om er te blijven wonen en werken. Waar loop ik warm voor als gelovige? Ik loop warm voor elke activiteit binnen de PgH en van andere geloofsgemeenschappen waar Jezus centraal staat en wij als Zijn kinderen iets mogen laten zien wie God werkelijk is door woord en daad.

 

Ton van Capelle – lid en afgevaardigde namens de Diependaalse Kerk

 

Wilma Hilberts – lid en afgevaardigde namens de Bethlehemkerk

 

Liesbeth van Renssen – lid en afgevaardigde namens de Morgenster

Mijn motivatie Ik hoop met mijn deelname aan de algemene kerkenraad mee te kunnen werken aan alles wat er in deze tijd op de PgH afkomt. Er is veel in beweging. Als we als Protestantse gemeente van waarde willen blijven, zullen we in beweging moeten blijven, naar de toekomst kijken en ons afvragen hoe we met elkaar de PgH verder vorm kunnen geven. Een hele uitdaging. Waar loop ik warm voor als gelovige? Het vormen van een gemeenschap met andere gelovigen die elkaar kennen en met elkaar in gesprek zijn, elkaar zien. Het met elkaar hebben over het leven, levensvragen, geloofsvragen, onze relatie met God en de wereld. Daar kun je, kan ik, levenslang over nadenken, praten, bidden en zingen.

 

Marlies Pestman – lid en afgevaardigde namens de Regenboogkerk

Els de Kruijf-Satter – lid en afgevaardigde namens de missionaire gemeente Vitamine G

Met heel veel plezier ben ik lid van Vitamine G – een gemeenschap waarin ik God mag ontmoeten en leren kennen door de diensten en gesprekken met mensen. Een plek waar iedereen welkom is en waar Jezus de bron is. Voor deze plek wil ik me van harte inzetten; zodat dit voor meer mensen wellicht een thuis mag zijn waar ze God mogen leren kennen. Ik doe dat op dit moment in de rol als voorzitter van het kernteam en als afgevaardigde van Vitamine G binnen de algemene kerkenraad.

 

 

Hans Zwagemaker – lid, afgevaardigde namens het college van kerkrentmeesters en lid van de Regenboogkerk

Mijn motivatie Ik wil mijn talenten gebruiken voor de dienst aan Gods Rijk. De algemene kerkenraad is het beleidscentrum van de Protestantse gemeente te Hilversum; daar wordt het beleid gemaakt. Daar wil ik als ambtsdrager aan bij kunnen dragen, met een inbreng vanuit het college van kerkrentmeesters. Voor een gezond en geloofwaardig financieel beheer van de gemeente, maar ook voor een aanpak waaruit blijkt dat christenen – als rentmeesters – goed voor de aarde zorgen. Waar loop ik warm voor als gelovige? Ik ben met veel plezier lid van de geloofsgemeenschap van de Regenboogkerk die me steunt en toerust voor een leven in verbondenheid met God en de natuur. Met mensen die omzien naar elkaar, die samen op zoek zijn naar levenswijsheid; een gemeenschap die maatschappelijk betrokken is, en waar velen zich thuis kunnen voelen.

 

Dik Verboom – lid, afgevaardigde namens het college van diakenen en lid van de Morgenster

Mijn motivatie Als afgevaardigde van het college van diakenen wil ik bijdragen aan de diaconale opdracht van de kerk. Zoals het in de diaconale beleidsnota staat: ‘Diaconaat is het handelen vanuit de overtuiging dat een andere, betere wereld mogelijk is. Een wereld waarin liefde en gerechtigheid de toon aangeven. Een wereld waarin ieder mens tot zijn recht komt. Elk mens telt, elk mens is door God geschapen naar diens beeld’. Diaconaat is een opdracht voor ons allen, ook om als kerk zichtbaar te zijn te midden van andere organisaties die zich verbinden met mensen in een kwetsbare positie. Waar loop ik warm voor als gelovige? Ik loop warm voor vieringen met mooie muziek, met aandacht voor het ceremoniële en ruimte voor contemplatie, zoals de Choral Evensongs. Tegelijk de realisatie dat we andere mensen nodig hebben om mens te kunnen zijn, volgens het Ubuntu principe: ‘de gemeenschap, dat ben jij’.

 

Feiko Prins – waarnemend lid namens de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.