Leden kerkenraad

De leden van de Algemene kerkenraad stellen zich voor. Zij vormen met elkaar het bestuur van de Protestantse gemeente te Hilversum. Bereikbaar onder meer via dit emailadres. Leden van de Algemene kerkenraad besturen vanuit en niet namens hun geledingen.

Jan de Leede

Preses en voorzitter Moderamen


Voorzitter en lid van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Ik hoop met mijn deelname aan de Algemene kerkenraad een bijdrage te kunnen leveren aan de groei in kwaliteit van de Protestantse gemeente Hilversum. Groeien in kwantiteit is misschien niet zo realistisch, maar groeien in kwaliteit wel.
Het mooie van de Algemene kerkenraad is dat je de betrokkenheid en verscheidenheid ziet en ervaart van verschillende gelovige gemeenschappen in Hilversum. Maar ook het commitment dat we samen de PgH vormen. En dat we samen het protestantse verhaal mogen bewaren, uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
De verhalen uit de Bijbel zijn onuitputtelijk qua bron. Het verhaal van vergeving, gezien worden, elke dag opnieuw mogen beginnen. Dat is zo mooi om als persoon van te leven.
Maar het gaat net zo goed om de verhalen over gerechtigheid. Recht doen, eerlijkheid, iedereen een kans. En over de verhalen over schepping, mens en dier. Dat vraagt om acties voor een beter klimaat, in je persoonlijke huishouden, je wijk, stad en land.

Ina Buist

Scriba en secretaris Moderamen


Secretaris en lid van de Protestantse gemeente Hilversum

Oane Reitsma

Lid en lid Moderamen


Vanuit het Ministerie van predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
In de kerk spreken we niet over ‘bestuur’, maar over ‘ambtelijke vergaderingen’ – dat is bewust, omdat daar iets van roeping in doorklinkt. Niet een bestuur bepaalt de richting, maar een steeds wisselende groep mensen die tijdelijk geroepen zijn uit de gemeente om haar leiding te geven, geestelijk, beheersmatig en diaconaal (anders gezegd: gericht op boven, binnen en buiten).
Veel mensen denken dat kerkenraadswerk min of meer een noodzakelijk kwaad is, omdat de organisatorische kant ‘er nu eenmaal bij hoort’, ook in de kerk. Zelf denk ik dat ‘beheer en beleid’ – om het zo maar te noemen – door de juiste kaders en voorwaarden te scheppen, ruimte kan creëren om de geloofsgemeenschap op koers te houden en onbekommerd kerk te laten zijn. Anders gezegd: de Geest volop te laten waaien. Daarom is het zo belangrijk dat de drie ambten die onze kerk vanouds kent elkaar blijven ontmoeten en inspireren en in gezamenlijkheid en dienstbaarheid aan God en zijn wereld keuzes maken. Ik zoek daarin steeds de verbinding.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Voor mij is de kern van het christelijke geloof dat God mens werd. En ons daarmee ook oproept om meer mens te worden – meer eigenlijk tot onze bestemming te komen, zoals God de mens schiep als mooi wezen om voluit tot bloei te komen en in gezamenlijkheid te leven. Alle plekken waar mensen aan elkaar in hun menszijn kunnen groeien, inspireren mij. De kerk is daar een oefenplaats voor: dat kan zijn in een pastoraal gesprek, in samen actief zijn, praten, vieren of koffiedrinken. Op iedere plek probeer ik te zoeken waar een kans ligt om te groeien in plaats van aan elkaar te slijten. Wat geeft energie? – en daarop voortbouwen.
Geloof heeft een sociale kant, een ethisch-morele kant, een praktische kant, enzovoorts. Zelf zoek ik altijd naar het spirituele aspect in het geloof, door te concentreren op de vraag waar dat wat wij ‘God’ noemen zich verbindt met ons leven en deze wereld.

Marlies Pestman

Lid


Lid van en vanuit de kerkenraad van de wijkgemeente Regenboogkerk

Herman van der Klok

Lid


Scriba van en vanuit kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk


Mijn motivatie
Ik ben lid van de Algemene kerkenraad vanwege de passie om samen met de leden/ ambtsdragers en vrijwilligers van de andere wijken binnen de PgH iets te laten zien van de liefde en ontferming van God. De bewogenheid van Jezus met ons moet ons aansporen bewogen te zijn met de inwoners van ons prachtige dorp.
Deze samenwerking binnen de PgH maakt ons dorp nog mooier en aantrekkelijker om er te blijven wonen en werken.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Ik loop warm voor elke activiteit binnen de PgH en van andere geloofsgemeenschappen waar Jezus centraal staat en wij als Zijn kinderen iets mogen laten zien wie God werkelijk is door woord en daad.

Liesbeth van Renssen

Lid


Voorzitter van en vanuit kerkenraad van de wijkgemeente De Morgenster


Mijn motivatie
Ik hoop met mijn deelname aan de Algemene kerkenraad mee te kunnen werken en ontwikkelen aan alles wat er in deze tijd op de PgH afkomt. Er is veel in beweging. Als we als protestantse gemeente in Hilversum van waarde willen blijven, zullen we in beweging moeten blijven, naar de toekomst kijken en ons afvragen hoe we met elkaar de PgH verder vorm kunnen geven. Een hele uitdaging.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Het vormen van een gemeenschap met andere gelovigen die elkaar kennen en met elkaar in gesprek zijn, elkaar zien. Het met elkaar hebben over het leven, levensvragen, geloofsvragen, onze relatie met God en de wereld. Daar kun je, kan ik, levenslang over nadenken, praten, bidden en zingen.

Rianne ten Voorde

Lid


Voorganger van en vanuit de missionaire gemeente Vitamine G, voormalige pioniersplek van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Ik ben een van de voorgangers in Vitamine G. Vanuit mijn kennis en ervaring, en liefde voor de kerk en bestuurlijk werk, draag ik graag mijn steentje bij aan de positieve ontwikkeling die gaande is binnen de PgH. Met elkaar zoeken we naar een goede, toekomstbestendige en -gerichte structuur, inhoud en opbouw van de PgH en geven we deze vorm.
Dat verlangen proef ik ook bij andere leden van de Algemene kerkenraad en bij zoveel leden en vrienden van de geloofsgemeenschappen binnen de PgH! En dat maakt het deel zijn van de Algemene kerkenraad nog boeiender en waardevoller.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Binnen Vitamine G zijn we erop gericht om – vanuit de liefde van God en vervulling met de heilige Geest – Jezus beter te leren kennen en hem na te volgen, en mensen mee te nemen in die ontdekkingstocht rondom de Bron die Jezus Christus is. Om daarbij van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te bemoedigen, en elkaar ook ruimte te laten voor eigen overtuigingen en vragen. Deze missie heeft mijn hart!

Arend Smits

Lid en lid Moderamen


Voorzitter van en vanuit het College van diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Sinds het vertrek van Han Monsees uit het College van diakenen, die ook afgevaardigde was naar de Algemene kerkenraad, zijn er diverse mensen benaderd om deze rol op zich te nemen. Dat is tot op heden niet gelukt en heb ik gemeend, als voorzitter van het College, deze rol op mij te moeten nemen.
Aan de andere kant is het mooi te zien dat als het gaat om het hele proces naar PgH2025 en de ontwikkeling rondom het nieuwe beleidsplan van de diaconie te ontdekken dat, als het om verbinding gaat, het op diaconaal vlak zeker lukt om die verbinding met elkaar aan te gaan. Ondanks verschillen in opvatting of overtuiging zijn er voldoende raakvlakken om elkaar op diaconaal gebied te vinden.
Persoonlijk zie ik het als een uitdaging om daar de komende jaren verder aan te werken, en te kijken in hoeverre we als PgH ons verder in de samenleving kunnen profileren en ons dienstbaar kunnen opstellen.

Hans Zwagemaker

Lid

Voorzitter van en vanuit het College van kerkrentmeesters
Vanuit de kerkrentmeesters is penningmeester Robert den Toom lid van het Moderamen


Mijn motivatie
Ik wil mijn talenten gebruiken voor de dienst aan Gods Rijk. De Algemene kerkenraad is het beleidscentrum van de Protestantse gemeente Hilversum; daar wordt het beleid gemaakt. Daar wil ik als ambtsdrager aan bij kunnen dragen, met een inbreng vanuit het College van kerkrentmeesters. Voor een gezond en geloofwaardig financieel beheer van de gemeente, maar ook voor een aanpak waaruit blijkt dat christenen – als rentmeesters – goed voor de aarde zorgen.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Ik ben met veel plezier lid van de geloofsgemeenschap van de Regenboogkerk die me steunt en toerust voor een leven in verbondenheid met God en de natuur. Met mensen die omzien naar elkaar, die samen op zoek zijn naar levenswijsheid; een gemeenschap die maatschappelijk betrokken is, en waar velen zich thuis kunnen voelen.

Wilma Hilberts

Lid


Interim voorzitter van en vanuit de kerkenraad van de wijkgemeente Bethlehemkerk

Ton van Capelle

Lid


Lid van en vanuit de kerkenraad van de wijkgemeente Diependaalse kerk

Feiko Prins

Waarnemend lid


Vanuit de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

Aantal portretfoto’s gemaakt door Mannes van der Burg

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.