Leden kerkenraad

De leden van de Algemene kerkenraad stellen zich voor. Zij vormen met elkaar het bestuur van de Protestantse gemeente te Hilversum. Bereikbaar onder meer via dit emailadres.

Jan de Leede

Preses – voorzitter


Onafhankelijk voorzitter en lid van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Ik hoop met mijn deelname aan de Algemene kerkenraad een bijdrage te kunnen leveren aan de groei in kwaliteit van de Protestantse gemeente Hilversum. Groeien in kwantiteit is misschien niet zo realistisch, maar groeien in kwaliteit wel.
Het mooie van de Algemene kerkenraad is dat je de betrokkenheid en verscheidenheid ziet en ervaart van verschillende gelovige gemeenschappen in Hilversum. Maar ook het commitment dat we samen de PgH vormen. En dat we samen het protestantse verhaal mogen bewaren, uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
De verhalen uit de Bijbel zijn onuitputtelijk qua bron. Het verhaal van vergeving, gezien worden, elke dag opnieuw mogen beginnen. Dat is zo mooi om als persoon van te leven.
Maar het gaat net zo goed om de verhalen over gerechtigheid. Recht doen, eerlijkheid, iedereen een kans. En over de verhalen over schepping, mens en dier. Dat vraagt om acties voor een beter klimaat, in je persoonlijke huishouden, je wijk, stad en land.

Erik van Halsema

Scriba – secretaris


Predikant van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Sinds zomer 2017 ben ik als predikant lid van het moderamen van de PgH. Dat is het dagelijks bestuur. Ik heb daarin ervaren dat besturen echt meer is dan op de winkel passen. We leven in tijden waarin de dingen snel veranderen, ook kerkelijk. Hoe kunnen we met elkaar vormen vinden waarin mensen hun gaven kunnen ontwikkelen? En waarin de Geest volop kansen krijgt te waaien en ons te inspireren?
In 2020 kreeg ik van de ene op de ander dag de voorzittersrol. Heel blij ben ik dat we in Jan de Leede nu een echte voorzitter hebben. Mijn taak is vooral op de achtergrond, meer voorwaarden scheppend. Enthousiast word ik vooral van inhoudelijk bezig zijn.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Bijna elke dag kom ik in de Bijbel of in spirituele lectuur een tekst tegen die mijn geloof levend houdt. Vrolijk thuiskomen gebeurt vooral na een goed gesprek waarin iets open is gegaan. Dat kan zowel een een-op-een gesprek zijn als met een groep.
Genieten doe ik verder van goede kerkzang en een liturgie die van openingszang tot de slotzegen een doorlopend verhaal vertelt.
Verder hoop ik als predikant van De Morgenster van harte dat we na corona weer eens een echt startweekend kunnen beleven – ergens op fietsafstand van Hilversum. En doen we dan misschien ook een keer een Hilversumse Kerkendag op Pinksteren? Als dat dan meteen oecumenisch kan, zou dat helemaal geweldig zijn!

Gea Rozenberg

Lid


Voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Regenboogkerk


Mijn motivatie
Ik vind het belangrijk dat we als PgH-geloofsgemeenschappen elkaars ‘hand’ stevig vasthouden. Elke gemeente heeft een eigen kleur. Deze kleuren vormen een mooi kleurenpallet. Dit pallet zorgt ervoor dat er veel keuze is om een gemeente te kiezen die bij jouw geloofsbeleving past.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat we samenwerken. Het liefst gebaseerd op inhoud. Mooie voorbeelden daarvan zijn de bovenwijkse catechese, het kinderwerk en het jaarthema met de predikanten uitwisseling.
We ontmoeten elkaar in de Algemenne kerkenraad. We maken samen een PgH-beleidsplan, nemen besluiten over PgH-zaken. Ik vind het belangrijk om lid te zijn van de Algemene kerkenraad om te kunnen bijdragen aan het versterken van de bovengenoemde samenwerking.
Met het oog op de toekomst zal deze samenwerking steeds belangrijker worden. Daar wil ik ik steentje aan bijdragen als afgevaardigde van de Regenboogkerk.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Geloof is voor mij de bron. De tekst uit psalm 36:10 ‘Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht’ gaat al het grootste deel van mijn leven met mij mee: Dit is mijn motivatie om op pad te gaan. In de Regenboogwijkgemeente eerst in het jeugdwerk en nu als voorzitter van de kerkenraad.
Ik loop warm om mensen te verbinden, te motiveren om ook op pad te gaan. Ik schep, samen met de kerkenraad, voorwaarden om een kleurrijke wijkgemeente te zijn waar iedereen welkom is, met open deuren naar de buurt en samenleving. Ik ben blij dat we het thema ‘gastvrijheid’ meer en meer belangrijk zijn gaan vinden en dat we steeds meer zichtbaar gaan zijn in de buurt als een kerk met open deuren.
Ik loop warm om samen met de vijf andere PKN-geloofsgemeenten steeds meer zichtbaar te worden in Hilversum, er te zijn waar we nodig zijn. Naast de kerk wil ik er zijn voor de mensen van wie ik hou. Zorgen, een luisterend oor zijn of praktische hulp geven. Dit ook voor een aantal oudere mensen in mijn omgeving, die ik regelmatig bezoek, in de hoop ook daar steeds een beetje Licht te kunnen brengen.

Herman van der Klok

Lid


Scriba van de kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk


Mijn motivatie
Ik ben lid van de Algemene kerkenraad vanwege de passie om samen met de leden/ ambtsdragers en vrijwilligers van de andere wijken binnen de PgH iets te laten zien van de liefde en ontferming van God. De bewogenheid van Jezus met ons moet ons aansporen bewogen te zijn met de inwoners van ons prachtige dorp.
Deze samenwerking binnen de PgH maakt ons dorp nog mooier en aantrekkelijker om er te blijven wonen en werken.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Ik loop warm voor elke activiteit binnen de PgH en van andere geloofsgemeenschappen waar Jezus centraal staat en wij als Zijn kinderen iets mogen laten zien wie God werkelijk is door woord en daad.

Marya de Haas

Lid


Voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente De Morgenster


Mijn motivatie
Vanaf het moment dat ik bijna zeven jaar geleden beleidsouderling werd van De Morgenster, ben ik lid van de Algemene kerkenraad. Het AK-lidmaatschap hoorde gewoon in het takenpakket van de beleidsouderling. Daarnaast ben ik altijd een voorstander van bovenwijkse samenwerking geweest.
Op verschillende terreinen kunnen we elkaar versterken. Ik heb dat zelf sterk ervaren met de gezamenlijke diaconale jongerenreizen en met de komst van een bovenwijkse jeugdwerker.
In de Algemene kerkenraad is de samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de wijken in de loop der jaren alleen maar hechter geworden. Natuurlijk staan we pal voor onze gemeenschappen, maar de verbinding verrijkt ons.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
De rijkdom van de christelijke traditie is in al haar verscheidenheid enorm. Het raakt mij diep dat het evangelie nog steeds mensen kan troosten en in beweging zet.
We zijn als kerken geen grote spelers meer in het maatschappelijk veld, maar misschien past die bescheidenheid ons wel. Juist om in onze buurten en in contact met anderen zachtmoedig en vreedzaam het goede te doen. Met vallen en opstaan. Waarbij de zondagse viering het hart van onze gemeenschappen is. Om met elkaar bij God te komen, ons geloof te voeden, en elkaar te stimuleren.

Rianne ten Voorde

Waarnemend lid


Afgevaardigde van de missionaire gemeente Vitamine G, voormalige pioniersplek van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Ik ben een van de voorgangers in Vitamine G. Vanuit mijn kennis en ervaring, en liefde voor de kerk en bestuurlijk werk, draag ik graag mijn steentje bij aan de positieve ontwikkeling die gaande is binnen de PgH. Met elkaar zoeken we naar een goede, toekomstbestendige en -gerichte structuur, inhoud en opbouw van de PgH en geven we deze vorm.
Dat verlangen proef ik ook bij andere leden van de Algemene kerkenraad en bij zoveel leden en vrienden van de geloofsgemeenschappen binnen de PgH! En dat maakt het deel zijn van de Algemene kerkenraad nog boeiender en waardevoller.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Binnen Vitamine G zijn we erop gericht om – vanuit de liefde van God en vervulling met de heilige Geest – Jezus beter te leren kennen en hem na te volgen, en mensen mee te nemen in die ontdekkingstocht rondom de Bron die Jezus Christus is. Om daarbij van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te bemoedigen, en elkaar ook ruimte te laten voor eigen overtuigingen en vragen. Deze missie heeft mijn hart!

Arend Smits

Lid


Voorzitter van het College van diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Sinds het vertrek van Han Monsees uit het College van diakenen, die ook afgevaardigde was naar de Algemene kerkenraad, zijn er diverse mensen benaderd om deze rol op zich te nemen. Dat is tot op heden niet gelukt en heb ik gemeend, als voorzitter van het College, deze rol op mij te moeten nemen.
Aan de andere kant is het mooi te zien dat als het gaat om het hele proces naar PgH2025 en de ontwikkeling rondom het nieuwe beleidsplan van de diaconie te ontdekken dat, als het om verbinding gaat, het op diaconaal vlak zeker lukt om die verbinding met elkaar aan te gaan. Ondanks verschillen in opvatting of overtuiging zijn er voldoende raakvlakken om elkaar op diaconaal gebied te vinden.
Persoonlijk zie ik het als een uitdaging om daar de komende jaren verder aan te werken, en te kijken in hoeverre we als PgH ons verder in de samenleving kunnen profileren en ons dienstbaar kunnen opstellen.

Hans Zwagemaker

Lid


Voorzitter van het College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Hilversum


Mijn motivatie
Ik wil mijn talenten gebruiken voor de dienst aan Gods Rijk. De Algemene kerkenraad is het beleidscentrum van de Protestantse gemeente Hilversum; daar wordt het beleid gemaakt. Daar wil ik als ambtsdrager aan bij kunnen dragen, met een inbreng vanuit het College van kerkrentmeesters. Voor een gezond en geloofwaardig financieel beheer van de gemeente, maar ook voor een aanpak waaruit blijkt dat christenen – als rentmeesters – goed voor de aarde zorgen.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Ik ben met veel plezier lid van de geloofsgemeenschap van de Regenboogkerk die me steunt en toerust voor een leven in verbondenheid met God en de natuur. Met mensen die omzien naar elkaar, die samen op zoek zijn naar levenswijsheid; een gemeenschap die maatschappelijk betrokken is, en waar velen zich thuis kunnen voelen.

Heleen Weimar

Lid


Afgevaardigde van het Ministerie van predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum


Ik vertegenwoordig het Ministerie van predikanten. Daarin hebben behalve de predikanten (de ‘ministers van het goddelijke Woord’) ook de kerkelijk werkers van de PgH zitting.

Mijn motivatie
In het ministerie worden de collegiale sfeer, de onderlinge uitwisseling en steun met het jaar beter. We worden steeds meer een team. Ik vind het belangrijk dat deze positieve ontwikkeling niet alleen zijn weerslag vindt in de afzonderlijke wijkgemeenten, maar ook in de PgH als geheel. Ervaringen en observaties van de leden van het ministerie en hun gedachten over de toekomst breng ik graag over naar de Algemene kerkenraad en andersom.

Waar loop ik warm voor als gelovige?
Voor de Bijbel, dat vind ik een geweldig boek. Ik houd van puzzelen op teksten, maar evenzeer van bijbellezen samen met anderen, de catechisanten bijvoorbeeld of een bijbelleesgroep.
Voor kerkmuziek, zowel gezongen als instrumentaal. Ik ben heel erg blij met de muziek die er door beroepsmusici en amateurs in onze wijkgemeente de Regenboogkerk wordt gemaakt. En als bestuurslid van de stichting Cantate op de Brink organiseer ik mede uitvoeringen van de cantates van Bach in Hilversum.
Voor creatieve vormen van pastoraat. Bij VIORE (inloophuis voor mensen met kanker in Hilversum) en ook in de PgH geef ik de cursus ‘Schrijven helpt’, waarbij vanuit zinvragen de autobiografie geschreven wordt.

vacant

Lid


Voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Bethlehemkerk

Tom Mantel

Lid


Voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Diependaalse kerk

Feiko Prins

Waarnemend lid


Afgevaardigde van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

Portretfoto’s gemaakt door Mannes van der Burg

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.